TDK Belleten Yazar Adına Göre Dizin

 • Uğurlu, Mustafa, Kurtuluş ÖZTOPÇU, Munyat’ul-Ghuzat. A 14th-Century Mamluk-Kipchak Military Treatise. Text-Translation-Index, Sources of Oriental, Languages and Literatures, 13, Turkish Sources, 11 1989 Cambridge-Mossachustts., 1995, s. 433-438.
 • Underhıll, Robert, Bibliography of Modern Linguistic Work on Turkish [=Türkçe Üzerine Çağdaş Dil Bilimi Çalışmaları Kaynakçası], 1984, s. 247-265.
 • Uygur, Ceyhun Vedat, En Sözü Kullanılış Yeri ve İşlevine Dair, 2002, C: I, s. 83-94.
 • Uysal, Mehmet, 19. Yüzyılda Almanca’da Manzum Bir Nasreddin Hoca Fıkraları Tercümesi, 2004, C: II, s. 135-146.
 • Uzluk, F[eridun] Nâfiz, XIV. Yüzyıl Mevlevi Şairlerinden Eflâkî Dede’nin 600. Ölüm Yıldönümü Dolayısiyle Ahmet Eflâkî Dede, 1961, s. 275-309.
 • Uzluk, Feridun Nafiz, Karaman-Oğulları Hakkında İki Ağıt, 1962, s. 67-99.
 • Uzluk, Feridun Nafiz, Taş Yazıtlarda Türkçe Vakfiyeler, Arapça Yazıtlarda Türkçe Söz ve Şiirler, 1963, s. 251-267.
 • Ülgen, Erol, 1897 Türk-Yunan Savaşı’nın Ünlü Komutanlarından Şehit Abdülezel Paşa (1828-1897), Hayatı ve Hakkında Yazılan Şiirler, 1994, s. 169-203.
 • Ülken, Hilmi Ziya, Cemiyet ve Dil (Dil Araştırmalarına Rehber Olmak Bakımından), 1953, s. 29-44.
 • Ünver, İsmail, Ahmedî’nin İskender-nâmesindeki Mevlid Bölümü, 1977, s. 355-411.
 • Üstünova, Kerime, Dede Korkut Destanları ve Sentaktik Paralelizmde Eksiltili Yapıların Rolü, 1998, C: I, S: 41, s. 161-169.
 • Üstünova, Kerime, Söz Sanatlarının Oluşmasında Tekrarların Rolü, 2001, C: I-II, S: 44, s. 235-244.
 • Vásáry, István, Doğu Avrupa’nın Runik Alfabe Sistemleri Üzerine, 1993, s. 51-59.
 • Vasiliev, Y. İ., Türkiye Türkçesi ve Saka (Yakut) Dili Arasındaki Fonetik Paralellikler, 1996, s. 341-351.
 • Vasilyev, D[imitry] D[imitriyeviç], Göktürk Yazı Kültürünün Asya’nın merkezinden Doğu Avrupa’ya Yolu, 1993, s. 61-66.
 • Vasilyev, D[imitry] D[imitriyeviç], Dağlık Altaylardaki Kalbak-Taş Mabedinin Göktürk Yazıtları (A.-47, 48, 49, 50), 1993, s. 91-97.
 • Vclin, S. L., Leningrad Kitaplıklarındaki Nevai Yazmaları Hakkında, çev. Rasime Uygun, 1955, s. 99-141.
 • Veliyev, Kamil Neriman Oğlı, Kitab-ı Dede Gorgud Şe’rleri Haggında Bir Nece Söz, aktaran: Halil Açıkgöz, 1988, s. 61-67.
 • Veliyev, Kamil [Neriman Oğlu], Lingvistik Poetika, Poetik Sintaksis, Dastan Poetikası Haggında Bir Nece Söz, 1987, s. 297-304.
 • Vural, Hanifi, Son Dönem Çağatay Şairlerinden Zakircan Furkat’ın Manzum Mektupları, 2002, C: II, s. 147-180.
 • Yağmur, Kutlay, Türkçenin Hollanda ve Almanya’daki Gücü, 2003, C: II, s. 139-156.
 • Yavuzarslan, Paşa, Türk Dilinin Sözcük Tarihi Açısından Önemli Bir Eser Et-Tuhfetü’z-Zekiyye Fil-Lügati’t-Türkiyye, 2004, C: I, s. 153-162.
 • Yelten, Muhammet, Nev’îzâde Atâyî’nin Sohbetü’l Ebkârı ve İçindeki Ata Sözleri ve Deyimler, 1989, s. 171-191.
 • Yetiş, Kâzım, Yenileşme Devri Türk Edebiyatında Millî “Rhétorique” Meselesi, 1985, s. 199-210.
 • Yetiş, Kâzım, Belağat, Rhétorıque ve Edebiyat Nazariyesi Sahasında Türkçe Neşredilmiş Kitapların Açıklamalı Bibliyografyası I, 1987, s. 367-406.
 • Yetiş, Kâzım, Mübahat S[ıdkı] KÜTÜKOGLU, Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik), Kubbealtı Neşriyatı nr 35, İstanbul 1994 XXXIV+605 s., 1994, s. 311-318.
 • Yıldırım, Ali, Berendi Köyünde Hayvan ve Hayvancılıkla İlgili Kelimeler, 2002, C: I, s. 95-106.
 • Yıldırım, Çiğdem, Nikolaj Ivanovich Ashmarin, THESAURUS Linguage Tschuvaschorum. (with Introduction By G. DOERFER). Indiana University, Bloomington, 1968 2nd ed. (reprint), V. I, p. viii 335., 1984, s. 347-.
 • Yıldırım, Dursun, Elyazmalar Katoloğu Cüngler II. (red. C. V. Gehramanov). (Katalog Rukopisoi Djungi) (No Azerbaıdjanskom Izıke). Azerbaycan SSR Elmler Akademiyası, Respublika Elyazmalar Fondu, ‘Elm’ Neşriyatı, Bakı-1977, 1984, s. 349-350.
 • Yıldırım, Dursun, [Ergene Kon] = [Erkin Kün] mü?, 1997, s. 61-149.
 • Yıldırım, M. Nuri, Ulan Bator’daki Türkiye Büyük Elçisi M. Nuri Yıldırım’ın Açış Konuşması, 2000, s. XI-XII.
 • Yıldız, Ferruh – Murat Yakar, Hakan Karabörk, H. Murat Yılmaz, Dijital Fotogrametrinin Arkeolojide Kullanılması ve Göktürk Anıtları Örneği, 2000, s. 371-376.
 • Yılmaz, Engin, Türkiye Türkçesinde İkili Çatı Sorunu ve Bunun Öğretimi İle İlgili Meseleler, 2001, C: I-II, S: 44, s. 251-289.
 • Yılmaz, Engin, Dede Korkut Kitabında Tasvir Dünyası, 2003, C: I, s. 123-150.
 • Yiğitbaşı, Hatice, Bugünkü Uygur Türkçesinde Birleşik Fiiller, 1999, C: I-II, S: 42, s. 365-380.
 • Yoloğlu, Güllü, Hakas Dastanları ve Kitabi Dede Gorgud, 1998, C: II, S: 41, s. 125-132.
 • Yönel, Selçuk, Türkçenin Yazımsal Fonemleri, 1973 – 1974, s. 319-336.
 • Yusuf, Süreyya, Sırp-Hırvat Dilinde Türkçenin Etkisi ve Ivo Andriç’in Bir Öyküsünde Kullanılan Türkçe Sözcükler, 1969, s. 283-287.
 • Yüce, Kemal, Saltuk-nâme’nin Türk Kültür Tarihi Bakımından Önemi, 1992, s. 61-66.
 • Yüce, Nuri, Alte Traditionen im Hombur-Spiel [=Hombur Oyununda Eski Gelenekler], 1986, s. 89-94.
 • Yüce, Nuri, Hombur Oyununda Eski Gelenekler, 1986, s. 95-99.
 • Yüce, Nuri, Kumuk Türkçesiyle Tahir İle Zühre, 1992, s. 81-90.
 • Yüce, Nuri, Annemarie Von Gabain’in Eserleri, 1993, s. 141-182.
 • Yüce, Nuri, Coğrafya, Tarih, Halk Bilgisi, Dil ve Edebiyat Bakımından Çuvaşlar, 1994, s. 205-229.
 • Yüce, Nuri, Prof. Dr. Nikolay Aleksandroviç Baskakov’un Hayatı ve Türkoloji Bilimine Hizmetleri, 1995, s. 1-30.
 • Yüce, Nuri, Erol ÜLGEN Şemsi Yastıman. Hayatı ve Eserleri. İstanbul 1995. 349 S. 8°. (Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı Yayını No 4)., 1995, s. 479-488.
 • Yüksel, Semahat, Türkçede Biçim Birimler, 2002, C: II, s. 181-191.
 • Zajaczkowskı, Ananiasz, Mısır Memluk Devleti’nin Şahnâme’sinin Türkçe En Eski Şiir Çevirisi (XV-XVI. Yüzyıl), çev. Necdet Bingöl, 1966, s. 65-76.
 • Zajaczkowski, Ananiasz, La Plus Ancienne Traduction Turque (En Vers) du Şâh-nâme de L’État Mamelouk D’Égypte (XV-XVIe Siècles) [=Mısır Memluk Devleti’nin Şahnâme’sinin Türkçe En Eski Şiir Çevirisi (XV-XVI. Yüzyıl)], 1966, s. 51-63.
 • Zieme, P[eter], Ein Manischäisch-Türkisches Gedicht [=Türkçe Bir Mani Şiiri], 1968, s. 39-44.
 • Zieme, P[eter], Türkçe Bir Mani Şiiri, 1968, s. 45-51.
 • Zieme, Peter, Materialien zum Uigurischen Onomasticon I, 1977, s. 71-86.
 • Zieme, Peter, Materialien zum Uigurischen Onomasticon II, 1978 – 1979, s. 81-94.
 • Zieme, Peter, Uygur Yazısıyla Yazılmış Uygur Yazıtlarına Dair Bazı Düşünceler, 1982 – 1983, s. 229-237.
 • Zieme, Peter, Materialien zum Uigurischen Onomasticon III, 1984, s. 267-283.
 • Zieme, Peter, Some Remarks on old Turkish Words For “Wife” [=“Kadın” İçin Kullanılan Eski Türkçe Kelimeler Üzerine Bazı Düşünceler], 1987, s. 305-309.
 • Zieme, Peter, Notizen zum Alttürkischen Sprichwortschatz, 1991, s. 47-54.
 • Zieme, Peter, Tibetisch Ga-nim-du= “Sklave Des Avalokite˜vara, 1997, s. 245-250.
 • Zieme, Peter, Runik Harfli Birkaç Pasaj Üzerine Kimi Yorum Önerileri, 2000, s. 377-382.
 • Zülfikar, Hamza, Dede Korkut Kitabı’nın Dilinde Doğu Anadolu Ağızlarıyla İlgili İzler, 1998, C: I, S: 41, s. 171-176.