TDK Belleten Yazar Adına Göre Dizin

 • Magsudov, Feremez, Azerbaycan Elmler Akademiyasının Prezidenti Akademik Feremez Magsudov’un Çıhışı, 1998, C: I, S: 41, s. IX-X.
 • Malkoç, Muzaffer, -dı’lı ve -mış’lı Geçmiş Zaman, 2004, C: II, s. 107-116.
 • Mansuroğlu, Mecdut, Mevlâna Celâleddin Rumî’de Türkçe Beyit ve İbareler, 1954, s. 207-220.
 • Mansuroğlu, Mecdut, Türkçede Cümle Çeşitleri ve Bağlayıcıları, 1955, s. 59-71.
 • Mansuroğlu, Mecdut, Şeyyad Hamza’nın Doğu Türkçesine Yaklaşan Manzumesi, 1956, s. 125-144.
 • Mansuroğlu, Mecdut, Türkiye Türkçesinde Ses Uyumu, 1959, s. 81-93.
 • Mansuroğlu, Mecdut, Edirne Ağzında Yapı, Anlam, Deyim ve Söz Dizimi Özellikleri, 1960, s. 181-187.
 • Mazıoğlu, Hasibe, Ahdi-i Bağdâdi ve Şiirleri (öl. h. 1002 / m. 1592), 1978 – 1979, s. 95-150.
 • Mazıoğlu, Hasibe, Yûsuf u Züleyhâ Yazarı Sulı Fakîh’in Adı Sorunu, 1999, C: I-II, S: 42, s. 169-176.
 • Mehmetoğlu, Alaeddin, Türkiye Türkçesinde Bazı Gramer Terim ve Anlayışları Üzerine, 2002, C: II, s. 105-126.
 • Melikli, Tofig Davudoğlu, Edebiyat Anıtları Olarak Eski Türk Yazıtları, 2000, s. 263-265.
 • Melikov, Tofig D[avudoğlu], XX. Yüzyılın Başında Türk Edebi Dilinin Bazı Problemleri, 1989, s. 371-373.
 • Melikov, Tofig Davud Oğlı, Dedem Korkut Kitabı’nın Nazım Bölümlerinin Yapısı Üzerine, çev. Muvaffak Duranlı, 1988, s. 53-59.
 • Melikov, Tofik Davudoğlu, Eski Türk Şiir Geleneği ve Hece Vezninin Oluşumu, 1991, s. 149-153.
 • Memmedli, Yunus, Eski Türkçede Şahıs Adları ve Unvanları, 1994, s. 95-110.
 • Memmedov, Celal Mirza oğlu, Gorgut Ata Obrazının Mifoloji Gaynagları, 1998, C: II, S: 41, s. 95-102.
 • Menabit, Ciden Sena, Ne…ne’li veya ne…ne de’li Bağlama Edatlarında Olumsuzluk Sorunu, 2004, C: I, s. 71-92.
 • Mengi, Mine, Kıyafetnameler Üzerine, 1977, s. 299-309.
 • Mits, Viktor Leonisloviç – Vadim Vladislawoviç Mayko, VIII.-X. Yüzyıl Tavrika Türk-Bulgarlarının Runik ve Damgavari İşaretleri Meselesi Üzerine, çev. Risbek Alimov, 2000, s. 267-276.
 • Moldobayev, İ. B, Manas Destanı Materyallerine Göre Kırgızların ve Türkmenlerin Etno-kültürel İlişkilerinin Kaynakları, çev. Muvaffak Duranlı, 1992, s. 91-97.
 • Mollova, Mefkure, KTBRR ve Yunan-Kiril Harfli Türkçe Anıtların İlişkileri, 1972, s. 173-182.
 • Mollova, Mefküre, KTBRR [Penço Radov Kratkij Tursko-Bolgarskij Rjecnik i Razgovornik “Küçük Türkçe-Bulgarca Sözlük ve Mukâleme’ 1851 Belgrad] ve Yunan-Kiril Harfli Türkçe Anıtların İlişkileri, 1972, s. 173-182.
 • Mollova, Mefküre, Balkanlardaki Türk Ağızlarının Tasnifi, 1996, s. 167-176.
 • Napolnova, Elena Markovna, Edebi Eski Anadolu Türkçesi Tarihinde Bazı Genel Özellikler, 1989, s. 331-334.
 • Nebiyev, Bekir, Azerbaycan Elmler Akademiyası Edebiyat, Dil ve İncesenet Bölmesinin Akademik- Katibi Akademik Bekir Nebiyev’in Açış Konuşması, 1998, C: I, S: 41, s. III-V.
 • Németh, Gyula, Bulgaristan Türk Ağızlarının Sınıflandırılması Üzerine, 1980 – 1981, s. 113-167.
 • Nerimanoğlu, Kamil Veli, Kitabi-Dede Gorgud’un Leksikası Üzerine, 1998, C: II, S: 41, s. 113-124.
 • Nurmuhammedov, N., Kaşgarlı Mahmud’un Divanında Uzun Ünlülerin Gösterilişi, 2003, C: II, s. 129-138.
 • Oğuz, Öcal, Lord Raglan’ın Geleneksel Kahraman Kalıbı ve Boğaç Han, 1998, C: I, S: 41, s. 113-118.
 • Olgun, İbrahim, Seyyit Nesîmî Üzerine Notlar, 1970, s. 47-68.
 • Olgun, İbrahim, Nesimî Üzerine Notlar, 1971, s. 195-207.
 • Olgun, İbrahim, Farsça ve Türkçe Atasözleri ve Deyimler Üzerine, 1972, s. 153-172.
 • Olgun, İbrahim, Menâkıb-ı Fuzulî, 1973 – 1974, s. 203-222.
 • Onat, Naim Nazım, “Yavuz” ve Bununla İlgili Bazı Kelimelerimizin Arap Diline Geçmiş Şekilleri, 1953, s. 123-148.
 • Ôsawa, Takashi, Moğolistan’daki Eski Türk Anıt ve Yazıtlarının 1996-1998 Yılları Arasındaki Yeni İnceleme Sonuçları (Japon-Moğol Ortak Çalışmasının Ön Raporu Olarak), 2000, s. 277-286.
 • Oyunbileg, Z[unduy], Orhun Vadisindeki Tarihî ve Kültürel Anıtların Şu Anki Durumu ve Gerçek Sorunları, çev. Abdullah Şen, 2000, s. 287-290.
 • Ögel, Bahaeddin, Dede Korkut Kitabı’nın Eski ve Yazılı Kaynakları Hakkında (Topkapı Sarayındaki Oğuz Destanı Parçaları İle Karşılatırma), 1988, s. 113-128.
 • Öner, Mustafa, Edatların “Karşılaştırma” ve “Sınırlandırma” Bağlantıları, 1999, C: I-II, S: 42, s. 147-157.
 • Öner, Mustafa , Yarlık Sözü Hakkında, 2004, C: II, s. 117-122.
 • Önler, Zafer, Eski Anadolu Türkçesi Döneminde Yazılmış İki Tıp Kitabında Yer Alan Sağlık Bilgisi Terimleri, 1985, s. 87-130.
 • Öz, Yusuf, Anadolu Sahasında Yazılmış Farsça-Türkçe Sözlükler, 1999, C: I-II, S: 42, s. 177-187.
 • Özçelik, Sâdettin, Diyarbakır İl Halk Kütüphanesindeki Türkçe Yazma Eserler Üzerine Araştırmalar, 1996, s. 177-211.
 • Özçelik, Sadettin, XV. Yüzyılda Yazılmış Üç Tıp Kitabı Üzerine, 1997, s. 385-395.
 • Özdemir, Emin, Türkçede Fiillerin Çekimlenişine Toplu Bir Bakış, 1967, s. 177-203.
 • Özgür, Can, Eskişehir Yöresi Ağızlarından Derleme Sözlüğü’ne Katkılar, 2004, C: I, s. 93-98.
 • Özkan, İbrahim, Sandıklı Yöresi Ağızlarının Özellikleri ve Ağız Bölgeleri, 2002, C: I, s. 61-82.
 • Özkan, İsa, Türkmenistan’dan Derlenmiş Dede Korkut Boyları, 1995, s. 263-314.
 • Özkan, Nevzat, İsme Gelen Ekleri de Alan Bir Fiil Gövdesi Belir-, 1996, s. 213-220.
 • Özmen, Mehmet, Türkçede Değil Kelimesi ve Kullanımları, 1995, s. 315-368.
 • Öztelli, [Hüseyin] Cahit, Halk Hikâyelerinde İbni Sîna, 1968, s. 213-219.
 • Öztürk, Ali Osman, Johann Friedrich Erdmann’ın 1825 Tarihli Bir Seyahatnamesinde Tatar Türküleri, 1994, s. 111-116.
 • Öztürk, Rıdvan, Doç. Dr. Sultan Mahmut KAŞGARLI, Modern Uygur Türkçesi Grameri, Orkun Yayınevi, İstanbul 1992, 266 s., 1993, s. 183-190.
 • Öztürk, Rıdvan, Ali Şîr Nevâî’nin Dili Hakkında, 1995, s. 369-376.
 • Öztürk, Rıdvan, Uygur Türkçesinde Arap ve Fars Menşeli Kelimelerdeki Ünsüz Değişmeleri, 2001, C: I-II, S: 44, s. 213-222.
 • Pekacar, Çetin, Kumuk Türkçesi’nde Fiil, 1996, s. 221-235.
 • Rachmann, Simone, Zum Stand der Erforschung der Uigurischen Dokumente, 1987, s. 257-263.
 • Rásonyı, László, Türklükte Kadın Adları, 1963, s. 63-87.
 • Recebov, Ebülfez, Orhon-Yenisey Anıtlarının İncelenmesindeki Bazı Problemler, 1990, s. 151-154.
 • Recebov, Ebülfez, Göytürk Dilinde Gelecek zaman Anlayışının İfadesi, 2000, s. 291-296.
 • Rıza, Nureddin, Dede Gorgut Etnik-Gövmi Genezis Problemi, 1998, C: II, S: 41, s. 103-106.
 • Rızasoy, Seyfeddin, Kitabi-Dede Gorgud Süjetlerinin Ritual-mifoloji Semantikasından / Eposun İlk Boyu Esasında I, 1998, C: II, S: 41, s. 107-111.
 • Rızayev, Sedri Resuloğlu, Azerbaycan Yazıçılar Birliyi Sedri RESULOĞLU RIZAYEV’in Sunuş Konuşması, 1998, C: I, S: 41, s. VI-VIII.
 • Rossı, Ettore, “Çelebi” Kelimesi Hakkında Ebû’s-Su’ûd’a Atfedilen Bir Fetva, 1954, s. 11-14.
 • Rossı, Ettore, “Torlak” Kelimesine Dair, 1955, s. 9-10.
 • Sadıkov, Kasımcan, Özbekistan’da Bulunan Göktürk Harfli Yeni Metinler, 2000, s. 297-305.
 • Sadiyeva, Gülmira, Beyin ve Dil, 2002, C: II, s. 127-146.
 • Sagitov, M. Muhtar, Başkurt Folklorunda Hayvanlara Tapınma, çev. Nuri Yüce, 1982 – 1983, s. 125-132.
 • Sağır, Mukim, Erzincan İli Ağızları, 1989, s. 161-170.
 • Sağır, Mukim, Anadolu Ağızlarında Ünlüler, 1995, s. 377-390.
 • Sağır, Mukim, Anadolu Ağızlarında Ünsüzler, 1995, s. 391-409.
 • Sakaoğlu, Saim, Balkan Ülkelerinde Nasreddin Hoca’ya Mal Edilen Bölge Tiplerine Ait Fıkralar, 1985, s. 131-135.
 • Sakaoğlu, Saim, Bey Böyrek Hikâyesindeki Kıyafet Değiştirme Motifi İle Diğer Bazı Motiflerin Anadolu Masallarında Görülmesi, 1988, s. 129-139.
 • Sakaoğlu, Saim, Göktürk Yazıtları İle Anadolu-Türk Folklorundaki Paralellikler Üzerine, 1990, s. 155-166.
 • Sakaoğlu, Saim, Türk Dili Tetkik Cemiyetinin Kuruluşu ve Atatürk, 1991, s. 19-29.
 • Sakaoğlu, Saim, Divanü Lügati’t-Türk ve Türk Halk Şiiri, 1991, s. 97-111.
 • Sakaoğlu, Saim, Battal-nâme, 1992, s. 67-74.
 • Sakaoğlu, Saim, Salur Kazan’uñ İvi Yağmalanduğı Boy’daki Yiğit Tasvirleri, 1998, C: I, S: 41, s. 119-130.
 • Salman, Ramazan, Türkçede Sıfat-Fiil (Partisip) Eklerinin Kalıcı İsim Oluşturma İşlevleri, 1999, C: I-II, S: 42, s. 189-223.
 • Samoyloviç, A., Kazak Kelimesi Hakkında, çev. Saadet Çağatay, 1957, s. 95-104.
 • Samoyloviç, A., Kırım-Türk Yazı Dilinin Tarihçesi,, çev. Rasime Uygun, 1960, s. 373-379.
 • Sarı, Mustafa , Soyka Sözü Hakkında, 2004, C: I, s. 99-106.
 • Sarıoğlu, Orhan, Figânî Divançesi (Kanunî Sultan Süleyman Çağı Şâirlerinden FİGÂNÎ ve DİVANÇESİ, Prof. Dr. Abdülkadir KARAHAN, İstanbul Üniversitesi yay. no. 1181. İstanbul 1966.), 1971, s. 247-251.
 • Savran, Hülya, Eski Türkiye Türkçesinde Kim Bağlaçlı Yardımcı Cümleler, 1999, C: I-II, S: 42, s. 225-238.
 • Sertkaya, Ayşe Gül, Uigurische Sprachdenkmäler’den Beş Mektup, 1996, s. 237-264.
 • Sertkaya, Ayşe Gül, Tarançi Tapişmaklari (Tarançi Bilmece ve Bulmacaları), 1999, C: I-II, S: 42, s. 239-279.
 • Sertkaya, O[sman] F[ikri], Kızıl Kum (Ulaan Göm) Yazıtında Geçen Kişi Adı Üzerine, 1994, s. 137-144.
 • Sertkaya, Osman F[ikri], Orta Asya Araştırmalarının Yeni Neticeleri (Neue Ergebnisse der Zentralasien Forschung), 1982 – 1983, s. 239-246.
 • Sertkaya, Osman F[ikri], Abidarim Koşavardi Şastr Abhidharma-koşa-bhâsyâ-şikâ Tattvârtha-nâma, Vasunbandhu’nun Abhi Dharmakoşaşastra Adlı Eserinde Sthiramati’nin
 • Yazdığı Tefsirin Uygurca Çevirisi Abidarim Koşvardi Şastr, I. Giriş ve Metnin tıpkıbasımı Şinasi Tekin, New York 1970 XXVIII+231 s., 1982 – 1983, s. 247-251.
 • Sertkaya, Osman F[ikri], Maitrisimit Nom Bitig (I), 1982 – 1983, s. 253-271.
 • Sertkaya, Osman F[ikri], Jens Peter LAUT, Buddhistische Höllenvorstellungen (unter Besonderer Berücksichtigung Alttürkischer Texte [Budizm’de Cehennem Tasavvurları (Eski Türkçe Metinlerin Özel Mülâhazaları Altında)]. Marburg/Lahn 1980 133 s. (II), 1982 – 1983, s. 272-274.
 • Sertkaya, Osman F[ikri], Maitrisimit Nom Bitig’in Hamı=Komul Yazması (III), 1982 – 1983, s. 275-280.
 • Sertkaya, Osman F[ikri], Ölümünün 50. Yıl Dönümünde Willi Bang-Kaup (9.VIII-1869-8.X.1934) ve Eserleri, 1984, s. 285-304.
 • Sertkaya, Osman F[ikri], Göktürk Tarihinin Meseleleri : Yenisey Yazıtlarının Yayınlarındaki Bazı Okuma ve Anlamlandırmaların Düzeltilmesi, Yeni Okuma ve Anlamlandırma Teklifleri, 1993, s. 67-75.
 • Sertkaya, Osman F[ikri], Türkçede Kelime Çekimlenmesi Üzerine İki Eser Viktor Grigoriyeviç GUZEV, Oçerki po Teorii Tyurkskogo Slovoizmeneniya İmya (Na Materiale Staroanatoliysko-tyurkskogo Yazıka), [Türk Dilinde Kelime Çekimlenmesi Teorisi Üzerine Görüşler İsim (Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinden Alınan Örneklerle)], Leningradskiy Ordena Lenina i Ordena Trudovogo Krasnogo Znameni Gosudarstvennıy Universitet Leningrad İzd. Leningradskogo Universiteta 1987 144. s. , 1994, s. 307-310.
 • Sertkaya, Osman F[ikri], Dede Korkut Kitabı’nda Yeni Okuma ve Anlamlandırmalar, 1998, C: I, S: 41, s. 131-152.
 • Sertkaya, Osman Fikri, Ord. Prof. Dr. Reşid Rahmeti Arat (15 Mayıs 1900-29 Kasım 1964) ve Eserleri -Ölümünün 20. Yıl Dönümü Dolayısı İle-, 1984, s. 305-313.
 • Sertkaya, Osman Fikri, “Türkolojide Eleştiri Sorunları” Üzerine, 1985, s. 137-189.
 • Sertkaya, Osman Fikri, XXIX. PIAC. 15-21 Eylül 1986. TAŞKENT-SSCB. Kapanış Töreni Konuşması, 1986, s. XIII-XIV.
 • Sertkaya, Osman [Fikri], Probleme der Köktürkischen Geschichte Einige Bemerkungen zur Ostseite Des zweiten Steins der Tonyukuk-Inschrift [=Göktürk Tarihinin Meseleleri Tonyukuk Kitabesinin İkinci Taşının Doğu Yüzü Hakkında Bazı Yeni Görüşler], 1986, s. 53-57.
 • Sertkaya, Osman [Fikri], Göktürk Tarihinin Meseleleri Tonyukuk Kitabesinin İkinci Taşının Doğu Yüzü Hakkında Bazı Yeni Görüşler, 1986, s. 59-63.
 • Sertkaya, Osman Fikri, Mongolian Words and Forms in Chagatay Turkish (Eastern Turki) and Turkey Turkish (Western Turki) [=Çağatay Türkçesi (Doğu Türkçesi)nde ve Türkiye Türkçesi (Batı Türkçesi)nde Moğolca Kelimeler ve Biçimler], 1987, s. 265-280.
 • Sertkaya, Osman Fikri, Dede Korkut Kitabı’ndaki Bazı Manzum Parçaların Hece Vezni ve Manzume Türü Açısından Değerlendirilerek Yeniden Okunması, 1988, s. 141-156.
 • Sertkaya, Osman Fikri, -an / -en Ekli Yeni Şekiller ve Örnekleri Üzerine, 1989, s. 335-352.
 • Sertkaya, Osman Fikri, Kâğıda Yazılı Göktürk metinleri ve Kâğıda Yazılı Göktürk Alfabeleri, 1990, s. 167-181.
 • Sertkaya, Osman Fikri, Türk Şiirinde Dörtlük Tarzının Doğuşu ve Gelişmesi, 1991, s. 89-95.
 • Sertkaya, Osman Fikri, Oğuz Kağan Destanı Üzerine Bazı Mülahazalar, 1992, s. 9-27.
 • Sertkaya, Osman Fikri, Haberler Prof. Dr. Ethem Rahimoviç TENİŞEV (70. Doğum Yıl Dönümü Dolayısı İle), 1992, s. 193-194.
 • Sertkaya, Osman Fikri, Kayıplar Emir Neciboviç NECİB, 1992, s. 195-196.
 • Sertkaya, Osman Fikri, Memmedağa Şirali Oğlu ŞİRALİYEV, 1992, s. 196-197.
 • Sertkaya, Osman Fikri, Dilârâ Elekber Gızı ELİYEVA, 1992, s. 197-198.
 • Sertkaya, Osman Fikri, Aydın Mirsaleh Oğlu MEMMEDOV, 1992, s. 198-199.
 • Sertkaya, Osman Fikri, Mehmet AKALIN, 1992, s. 199-201.
 • Sertkaya, Osman Fikri, 1993 Yesevi Yılının Ardından, 1994, s. 231-252.
 • Sertkaya, Osman Fikri, Türkiye’de Uygur Türkçesi Araştırmaları Tarihine Bir Bakış ve Eski Uygur Türkçesi Üzerine Türkiye’de Yapılan Son Çalışmalar, 1995, s. 411-431.
 • Sertkaya, Osman Fikri, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA’nın Açış Konuşması, 1998, C: I, S: 41, s. XI-XIII.
 • Sertkaya, Osman Fikri, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA’nın Kapanış Konuşması, 1998, C: I, S: 41, s. XIV-XV.
 • Sertkaya, Osman Fikri, Dede Korkut Kitabı’nın Dresden Yazmasındaki Bazı Kelime ve Şekillerin İmlâ Özelliklerine Dayanılarak Yeniden Okunuşu ve Anlamlandırılışı Üzerine, 1998, C: I, S: 41, s. 131-152.
 • Sertkaya, Osman Fikri, Sunuş, 2000, s. I-II.
 • Sertkaya, Osman Fikri, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof.Dr. Osman Fikri Sertkaya’nın Açış Konuşması, 2000, s. III-VII.
 • Sertkaya, Osman Fikri, Kapanış Konuşması, 2000, s. XXI-XXX.
 • Sertkaya, Osman Fikri, Suuci < Sugeci / (Bel) Yazıtı Ne zaman Yazıldı?, 2000, s. 307-312.
 • Sertkaya, Osman Fikri – Sartkocaulı Harcavbay, Hoyto-Tamir (Moğolistan)’dan Yeni Yazıtlar (ön Neşir), 2000, s. 313-346.
 • Sevortyan, E[dvard] V[ladimiroviç], Türk Dilcilerinin VIII. Kurultayında Türk Dil Bilgisi, 1958, s. 323-341.
 • Sezer, Ayhan, Üretimsel-Dönüşümlü Dilbilgisinin Türkçe’ye Uygulanması Üzerine Bir Gözlem, 1978 – 1979, s. 165-172.
 • Sılay, Kemal, Türkolojide Yeni Bir Yayın History of Khorezm, 1989, s. 389-393.
 • Sızdıkova, Rabiga Galiyevna, Millî Dönemden Önceki Kazak Edebî Dili, 1989, s. 309-311.
 • Stebleva, I[ya] V[asilyevna], Some Notes of the Style of the Ancient Turkish Poetry [=Eski Türk Şiirinin Yapısı Üzerine Notlar], 1991, s. 65-67.
 • Şanlı, Cevdet, Kırklareli Ağızlarında Ses Olayları, 1994, s. 117-122.
 • Şanlı, Cevdet, Göktürk Yazıtlarında Emir Kipinin Kullanılış Şekilleri, Cümlelerdeki Durumları ve Anlam Yükleri, 1997, s. 237-244.
 • Şçerbak, A[leksandr] M[ihail], British Museum Or. 8193’de Kayıtlı Uygur Harfli Elyazma Mecmua ve Bunun Özbek Filolojisi İçin Önemi, çev. Ahmet Temir, 1982 – 1983, s. 133-140.
 • Şçerbak, A[leksandr] M[ihail], Türkçe Morfoloji Tarihini İnceleme Meselesine Dair, 1989, s. 317-321.
 • Şçerbak, A[leksandr] M[ihail], Türk “Runik” Alfabesinin Yayılmasına Dair, 1990, s. 183-187.
 • Şçerbak, A[leksandr] M[ihail], Tarihî Bakımdan Türkçe Kelimelerin Şekil Yapısı, 1994, s. 123-130.
 • Şçerbak, Aleksandr M[ihail], Zetasizm-Rotasizm Meselesi ve Türkçe İle Moğolca Arasındaki Münasebetlere Dair Bazı Düşünceler, 1987, s. 281-288.
 • Şçerbak, Aleksandr M[ihail], Ulaangom Yazıtı Üzerine İlâve Düşünceler, 1994, s. 131-136.
 • Şengül, Abdullah, Kendi Gök Kubbemiz’de Klasik Şiirin Etkisi, 2004, C: I, s. 107-128.
 • Şiraliyev, M. Ş., Azerbaycan’da İşlenen Argolar, 1966, s. 127-141.
 • Şirin, Hatice, Türkçede “Para” ve “Para Birimi”, 2004, C: I, s. 129-152.
 • Şükürlü, Ali İsa – Elşen Şükürlü, Göktürk Yazıtlarında Eklerin İmlâ Kuralları, 2000, s. 347-352.
 • Şükürlü, Elisa Cebrailoğlu, Göytürk Yazıtlarında Kelimelerin Noktalanması Özellikleri, 1993, s. 121-134.
 • Şükürlü, Elisa Cebrayiloğlu, Eski Türkçe Alfabedeki Ünsüzleri Belirten İşaretlerin İmlâ Özellikleri, 1990, s. 189-192.