TDK Belleten Yazar Adına Göre Dizin

 • Kabataş, Orhan, Divanü Lûgati’t-Türk’ten Türkiye Türkçesine, 2001, C: I-II, S: 44, s. 147-161.
 • Kacıbekov, Erden Z., Dil Sistemindeki Eski Türkçe Unsurlar Rekonstrüksiyon Problemleri, 1990, s. 81-84.
 • Kaçalin, Mustafa S[inan], Dede Korkut Kitabı’nda Okuma Önerileri, 1998, C: I, S: 41, s. 93-100.
 • Kahraman, Bahattin, Korkusuz Abdal ve İki Manzumesi, 1999, C: I-II, S: 42, s. 127-137.
 • Kakuk, Zsuzsa, Osmanlıcadan Macarcaya Geçmiş Olan Kelimeler, 1968, s. 65-80.
 • Kalay, Emin, Edirne İli Ağızlarında Şimdiki Zaman Çekimleri, 1999, C: I-II, S: 42, s. 139-145.
 • Kamal, Rüstem, Kitabi Dedem Gorgud’da Arhaik Şaman Ritualının İzahı, 1998, C: II, S: 41, s. 87-95.
 • Kara, György, Moğolca Deresün – Türkçe Yez, 1980 – 1981, s. 43-48.
 • Kara, Mehmet, Alisa Şükürlü, Gedim Türk Yazılı Abidelerinin Dili, Azerbaycan Devlet Pedogoji Üniversitesi ve Pedogoji Enstitüleri İçin Derslik. Maarif Yayın, Bakı 1993., 1995, s. 489-492.
 • Kara, Mehmet, Muğla Ağzının Karakteristik Bir Özelliği, 2001, C: I-II, S: 44, s. 163-169.
 • Karaatlı, Recep, Türkçe Bir Segir-Nâme Üzerine, 1999, C: I-II, S: 42, s. 89-126.
 • Karabey, Turgut, Mecmuatü’n-Nezair’in Yeni Bir Nüshasına Dair, 1997, s. 445-450.
 • Karadoğan, Ahmet, Eski Anadolu Türkçesinde Yuvarlaklaşan Ekler, 2001, C: I-II, S: 44, s. 171-179.
 • Karadoğan, Ahmet, Türkiye Türkçesinin Ses Varlığı ve Seslerin Kullanım Sıklığı, 2002, C: II, s. 57-66.
 • Karakartal, Oğuz, Başlangıcından Günümüze Genel Bir Bakışla İtalya’da Türkoloji Çalışmaları, 1994, s. 253-298.
 • Karaörs, Metin, Türkiye Türkçesi İle Azerbaycan Türkçe’sinin Kelime Grupları, Cümle ve Cümle Çeşitleri (sentaks) Bakımından Karşılaştırılması, 1996, s. 129-144.
 • Kaşgarlı, Mahmut, İlmilikten ve İlmî Nezaketten Yoksun Bir Tenkide Cevap, 2004, C: I, s. 63-70.
 • Katona, Louis K., Le Dialecte Turc de la Macédoine de L’Ouest, 1969, s. 57-194.
 • Kavcar, Cahit, Hamdullah Hamdi’nin Yusuf ü Züleyha’sı, 1968, s. 157-172.
 • Kavcar, Cahit, Kemal Paşazâde’nin Şairliği ve Yusuf ü Züleyha’sı, 1969, s. 227-249.
 • Kavcar, Cahit, “Efruz Bey” Üzerine, 1970, s. 179-196.
 • Kavrıkova, Svetlana Venelinova, Murfatlar ve Nad Sent Mikloş Yazıtlarının Paleografik Karakteristiği, çev. Erol Çetin, 2000, s. 241-253.
 • Kaya, Nesrin, Türkçede Bildirme Kiplerinde Zarf Kullanımlarına Dayalı Anlam Özellikleri, 2004, C: II, s. 89-98.
 • Kaymaz, Zeki, Eski Anadolu Türkçesinde Sayı Adları ve Kullanılışları, 1991, s. 9-17.
 • Kaymaz, Zeki, Türkiye Türkçesi ve Ağızlarında Renk Bildiren Kelimelerin Kullanılışı ve Sistematiği, 1997, s. 251-341.
 • Kaymaz, Zeki, Ahmed-i Dâ’i’nin Bilinmeyen Bir Eseri: Cevahirü’l-Ma’ani, 2003, C: II, s. 107-118.
 • Kayra, O[sman] Kemal – Şınar Bolatova, Çağdaş Kazak Türkçesiyle Göktürk Yazıtlarındaki Kelime ve Deyimler Arasındaki Benzerlikler, 1995, s. 179-191.
 • Kayra, Osman Kemal, Orhun Anıtlarında Sıfatlar, Sıfat Tamlamaları ve Bunlara İlişkin Bazı Açıklamalar, 1996, s. 145-158.
 • Kayumov, Azizkon, Nevai’nin Umumî Tarihga âid Bir Kitâbı Toğrisida, 1985, s. 85-87.
 • Kazan, Şevkiye, Şeyhî ve Hâmidî-zâde Celîlî’nin Husrev ü Şîrîn’lerinin Bir Mukayesesi, 2001, C: I-II, S: 44, s. 182-191.
 • Khıshıgbajar, D[amdinsuren], Köl Tigin Yazıtı Taş Anıtının Korunması, çev. Abdullah Şen, 2000, s. 255-256.
 • Kılıcoğlu [Hatiboğlu], Vecihe, Türk Gramerinde Yeni Araştırmalar, 1953, s. 181-196.
 • Kırzıoğlu, M[ehmet] Fahrettin, “Lehce-i Erzurum” Yazmasındaki Halk Sözleri, 1962, s. 195-244.
 • Kızlasov, Leonid R. – İgor L. Kızlasov, Sayan-Altay Türklerinin Yeni Runik Yazısı, çev. Muvaffak Duranlı, 1990, s. 85-136.
 • Klyaştornıy, S. G., Orhon Anıtlarında Türklerin Krallık Soyunun Adı, 1990, s. 137-139.
 • Klyaştornıy, Sergey G. – Vladimir A . Livsiç, Bugut’taki Sogtça Kitabeye Yeni Bir Bakış, çev. Emine Gürsoy – Naskali, 1987, s. 201-241.
 • Kocaman, Ahmet, Türkçede Kip Olgusu Üzerine Görüşler, 1980 – 1981, s. 81-85.
 • Kocaoğlu, Timur, Türkistanlı Bilgin Abdurrauf Fıtrat’ın Türkoloji Sahasındaki Unutulmuş Eserleri, 1982 – 1983, s. 101-112.
 • Koç, Sabri, Türkçede Tümcelerin Adlaştırılmasına Dönüşümlü – Üretken Yaklaşım, 1978 – 1979, s. 173-180.
 • Kolcu, Hasan , Millî Vezin Meselesi ve Köprülüzade Mehmed Fuad, 2003, C: II, s. 119-128.
 • Kononov, A. N., Son Yıllarda SSCB’nde Türkoloji Araştırmaları, 1964, s. 113-126.
 • Kononov, A. N., İsimlerin ve Sıfatların Küçültme Şekilleri ve Söz Yapımı, 1968, s. 81-88.
 • Kononov, A. N., Sovyetler Birliği’nde Türk Dilbilimi – Sonuçlar ve Sorunlar-, 1978 – 1979, s. 181-190.
 • Korkmaz, Zeynep, Batı Anadolu Ağızlarında Asli Vokal Uzunlukları Hakkında, 1953, s. 197-203.
 • Korkmaz, Zeynep, Türk Dilinde -ça Eki ve Bu Ek İle Yapılan İsim Teşkilleri Üzerine Bir Deneme, 1958, s. 41-68.
 • Korkmaz, Zeynep, Türkiye Türkçesinde “İktidar” ve “İmkân” Gösteren Yardımcı Fiiller ve Gelişmeleri, 1959, s. 107-124.
 • Korkmaz, Zeynep, Türkçede Ek Yığılması Olaylarının Meydana Gelişi Üzerine, 1960, s. 173-180.
 • Korkmaz, Zeynep, Türkçede ok/ök Kuvvetlendirme (İntensivum) Edatı Üzerine, 1961, s. 13-29.
 • Korkmaz, Zeynep, uçun~üçün~için v.b. Çekim Edatlarının Yapısı Üzerine, 1961, s. 31-35.
 • Korkmaz, Zeynep, Eski Anadolu Türkçesindeki -van/-ven, -vuz/-vüz Kişi ve Bildirme Eklerinin Anadolu Ağızlarındaki Kalıntıları, 1964, s. 43-65.
 • Korkmaz, Zeynep, Kâbus-nâme ve Marzuban-nâme Çevirileri Kimindir?, 1966, s. 267-278.
 • Korkmaz, Zeynep, -ası/-esi Gelecek Zaman İsim-Fiil (Participium) Ekinin Yapısı Üzerine, 1968, s. 31-38.
 • Korkmaz, Zeynep, Anadolu Ağızlarının Etnik Yapı İle İlişkisi Sorunu, 1971, s. 21-32.
 • Korkmaz, Zeynep, Die Frage des Verhaltnisses der Anatolischen Mundarten zu ihrer Etnischen Sturuktur [=Anadolu Ağızlarının Etnik Yapı İle İlişkisi Sorunu], 1971, s. 33-46.
 • Korkmaz, Zeynep, Selçuklular Çağı Türkçesinin Genel Yapısı, 1972, s. 17-34.
 • Korkmaz, Zeynep, XI-XIII. Yüzyıllar Arasında Oğuzca, 1973 – 1974, s. 41-48.
 • Korkmaz, Zeynep, Anadolu Ağızları Üzerindeki Araştırmaların Bugünkü Durumu ve Karşılaştığı Sorunlar, 1975 – 1976, s. 143-172.
 • Korkmaz, Zeynep, XV. Yüzyıl Azerî Türkçesinin Değerli Bir Temsilcisi Emîr Hidâyetullah ve Dîvânı, 1982 – 1983, s. 113-124.
 • Korkmaz, Zeynep, Türkçede -°N zarf-fiil Eki İle -pan/-pen Eki ve Türemeleri, 1984, s. 155-165.
 • Korkmaz, Zeynep, XXIX. PIAC. 15-21 Eylül 1986. TAŞKENT-SSCB. Açılış Töreni Konuşması, 1986, s. IX-XI.
 • Korkmaz, Zeynep, Elements Common to Turkish and Mongolian and the Place of Mongolian in Turkish Language Studies [=Türkçe İle Moğolca Arasında Ortaklaşan Unsurlar ve Mogolcanın Türk Dili Araştırmalarındaki Yeri], 1986, s. 31-41.
 • Korkmaz, Zeynep, Türkçe İle Moğolca Arasında Ortaklaşan Unsurlar ve Mogolcanın Türk Dili Araştırmalarındaki Yeri, 1986, s. 43-52.
 • Korkmaz, Zeynep, Türk Devlet Kurucuları Olarak Bilge Kagan’dan Mustafa Kemal Atatürk’e, 1987, s. 243-256.
 • Korkmaz, Zeynep, Yazılı Devirlerdeki Gelişmelere Göre Eski Türkçenin Yaşı, 1989, s. 353-370.
 • Korkmaz, Zeynep, Göktürkçe’de İsimden Fiil Türeten Ekler ve Köken Yapıları Üzerine, 1990, s. 141-149.
 • Korkmaz, Zeynep, Eski Türk Yazı Dilinden Yeni Yazı Dillerine Geçiş Devri ve Özellikleri, 1991, s. 55-64.
 • Korkmaz, Zeynep, Vilhelm Ludwig Peter Thomsen (Hayatı ve Türklük Bilimine Hizmeti), 1993, s. 1-11.
 • Korkmaz, Zeynep, Türkiye Türkçesinde Fiil Çatısı Üzerine Görüşler (Alm. Diathesis, Fr. Voix, İng. Voice, Osm. Binâ, Fiil Binâsı), 1996, s. 159-165.
 • Korkmaz, Zeynep, Batı Dilleri ve Türk Dili Grameri Üzerindeki Etkileri, 1997, s. 49-54.
 • Korkmaz, Zeynep, Dede Korkut Hikâyelerinde Dil-üslûp Bağlantısı, 1998, C: I, S: 41, s. 101-112.
 • Korkmaz, Zeynep, Türk Dilinin Eski Kültür mirasının Anadolu Ağızlarındaki Devamı, 1999, C: I-II, S: 42, s. 159-167.
 • Korkmaz, Zeynep, Türkiye Türkçesindeki Gramer Çalışmaları ve Çalışmaların Günümüzdeki Durumu, 2002, C: I, s. 41-60.
 • Korkmaz, Zeynep, Trabzon Ağızları Üzerine Değerli Bir Araştırma ve Düşündürdükleri, 2002, C: II, s. 67-104.
 • Korkmaz, Zeynep, Eski Türklerdeki Ağaç Kültünün İslâmî Devirlerdeki Devamı, 2003, C: I, s. 99-110.
 • Korkmaz, Zeynep, Eski Anadolu Türkçesinin Türk Dili Tarihindeki Yeri, 2004, C: II, s. 99-106.
 • Kormuşin, İgor V., Kuzey Tuva Öğök-Turan Vadisindeki Göktürk Anıtlarının Bazı Özellikleri, 2000, s. 257-261.
 • Köktürk, Şahin, Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Bir Türkçe Kur’an Meal Tefsiri, çev. Muvaffak Duranlı, 2001, C: I-II, S: 44, s. 199-204.
 • Köroğlı, Halık Guseynoviç, Depegöz ve Polifem, 1988, s. 43-52.
 • Kuglın, Jörg, Aufgaben und Probleme der Deutsch-Türkischen Kontrastiven Sprachanalyse, 1977, s. 277-298.
 • Kumakhov, M[uhadin] A., Typological Problems of Literary Languages [=Edebî Dillerde Basım Sorunları], 1989, s. 313-315.
 • Kurnaz, Cemal, Vilhelm Thomsen’e Mecidî Nişanı Verilmesi, 1993, s. 13-20.
 • Kut, A[hmet] Turgut, Türkçe Yazma Eserler Katalogları Repertuvarı, 1972, s. 183-240.
 • Kut (Alpay), Günay, Veysî’nin Divanında Bulunmayan Bir Kasidesi Üzerine, 1970, s. 169-178.
 • Kut (Alpay), Günay, British Museum’daki Bazı Önemli Türkçe Yazmalar ve Tevaif-i Aşere’den Taife-i Bektaşiyan, 1971, s. 209-230.
 • Kut (Alpay), Günay, Aşkî ve Heft Peyker Çevirisi, 1972, s. 127-151.
 • Kut (Alpay), Günay, Gazâlî’nin Mekke’den İstanbul’a Yolladığı Mektup ve Ona Yazılan Cevaplar, 1973 – 1974, s. 223-252.
 • Kut (Alpay), Günay, Fürkat-nâme, 1977, s. 333-353.
 • Kut, Günay, 13. Yüzyılda Anadolu’da Şiir Türünün Gelişmesi, 1991, s. 127-136.
 • Kutluk, İbrahim, Nailî-i Kadîm’in Sanatı ve Kişiliği, 1963, s. 269-305.
 • Kuznetsov, Petro İ., Türkiye Türkçesinin Morfoetimolojisine Dair, 1995, s. 193-262.
 • Lees, Robert B., Turkish Harmony and the Phonological Description of Assimilation [=Türkçede Ahenk ve Benzeşmenin Seslik Tanımı], 1966, s. 279-297.
 • Levend, Agâh Sırrı, Âşık Paşa’nın Bilinmeyen İki Mesnevisi Fakr-nâme ve Vasf-ı Hal, 1953, s. 205-284.
 • Levend, Agâh Sırrı, Âşık Paşa’nın Bilinmeyen İki Mesnevisi Daha Hikâye ve Kimya Risalesi, 1954, s. 265-284.
 • Levend, Agâh Sırrı, Feyzi’nin Bilinmeyen Hamse’si, 1955, s. 143-152.
 • Levend, Agâh Sırrı, Âşık Paşa’ya Atfedilen İki Risale, 1955, s. 153-163.
 • Levend, Agâh Sırrı, Nevâ’i’nin Arapça Sözlüğü, 1956, s. 239-245.
 • Levend, Agâh Sırrı, Türk Edebiyatında Leylâ ve Mecnun Yazan Şairler, 1957, s. 105-113.
 • Levend, Agâh Sırrı, Nevâ’i’ye Atfedilen Bir Eser Mu‘ammeyât-ı Esmâ-i Hüsnâ, 1957, s. 179-193.
 • Levend, Agâh Sırrı, Nevâ’î’nin Eserleri, 1957, s. 189-193.
 • Levend, Agâh Sırrı, Türkiye Kitaplıklarındaki Nevai Yazmaları, 1958, s. 127-209.
 • Levend, Agâh Sırrı, Nevâ’i’ye Atfedilen Esmâ-i Hüsnâ Muammalarının Sahibi, 1958, s. 211-214.
 • Levend, Agâh Sırrı, Attar ve Tutmacı’nın Gül ü Husrev Mesnevileri, 1959, s. 161-203.
 • Levend, Agâh Sırrı, Tutmacı’nın Gül ü Husrev Mesnevisinde Dil Özellikleri, 1960, s. 49-77.
 • Levend, Agâh Sırrı, Türk Edebiyatında Manzum Atasözleri ve Deyimler, 1961, s. 137-146.
 • Levend, Agâh Sırrı, Türkçülük ve Millî Edebiyat, 1961, s. 147-206.
 • Levend, Agâh Sırrı, Siyaset-nameler, 1962, s. 167-194.
 • Levend, Agâh Sırrı, Ümmet Çağında Ahlâk Kitaplarımız, 1963, s. 89-115.
 • Levend, Agâh Sırrı, Lâmiî’nin Ferhad ü Şirin’i, 1964, s. 85-112.
 • Levend, Agâh Sırrı, Celilî’nin Husrev ü Şirin’i, 1965, s. 103-127.
 • Levend, Agâh Sırrı, Tarih Boyunca Türk Dili, 1965, s. 129-147.
 • Levend, Agâh Sırrı, Ahmet Rızvan’ın Husrev ü Şirin’i, 1966, s. 215-258.
 • Levend, Agâh Sırrı, Divan Edebiyatında Hikâye I, 1967, s. 71-117.
 • Levend, Agâh Sırrı, Hamdi’nin Yusuf u Züleyha’sı, 1968, s. 173-211.
 • Levend, Agâh Sırrı, Kemal Paşa-zade’nin Yusuf u Züleyha’sı, 1969, s. 251-281.
 • Levend, Agâh Sırrı, Divan Edebiyatında Gülmece ve Yergi (Hezl ve Hecv), 1970, s. 37-45.
 • Levend, Agâh Sırrı, Düşünceler “Figanî ve Divançesi’ Üzerine, 1970, s. 271-277.
 • Levend, Agâh Sırrı, İslâmî Edebiyatın Esasları ve Kaynakları, 1971, s. 159-194.
 • Levend, Agâh Sırrı, Dinî Edebiyatımızın Başlıca Ürünleri, 1972, s. 35-80.