TDK Belleten Yazar Adına Göre Dizin

 • Gabain, Annemarie Von, Verbalkompositionen im Türkischen, 1953, s. 1-15.
 • Gabain, Annemarie Von, Türkçede Fiil Birleşmeleri, 1953, s. 16-28.
 • Gabain, Annemarie Von, Eski Türkçe’nin Yazı Dili, çev. Sabit S. Paylı, 1959, s. 311-329.
 • Garayev, Yaşar, Kitabi-Dede Gorgud’un Yubileyi İle İlgili Bu İlin Payızında Düzenlenecek Zirve Toplantısı Garşısında Bakıda Keçirilen “Dede Gorgud – 1300” Tedbirleri, 1998, C: I, S: 41, s. XXI-XXVIII.
 • Gasımov, Celal, Kitabi Dede Gorgud Repressiya Gurbanı Kimi, 1998, C: II, S: 41, s. 49-54.
 • Gemalmaz, Efrasiyab, Türkçede Sayı Sisteminin Derin Yapısı “BİR”in ve “SIFIR”ın Alomorfları Olarak “/Ø/”, 1985, s. 71-84.
 • Gemalmaz, Efrasiyap, Türkçenin Morfo-Sentaktik Yapısının Fonolojisine Etkileri, 1992, s. 169-173.
 • Gencan, Tahir Nejat, Sıfat Birlikleri, 1954, s. 181-187.
 • Golden, Peter B., Hazar Dili, 1971, s. 147-157.
 • Göğüş, Beşir, Türkçede Bileşik Kelime Oluşumu ve Nasıl Yazılması Gerektiği, 1962, s. 245-264.
 • Göğüş, Beşir, Türkçede Cümlemsilerin Kuruluşu ve Temel Cümleciğe Bağlanma Şekilleri, 1968, s. 89-142.
 • Göğüş, Beşir, Anadili Olarak Türkçenin Öğretimine Tarihsel Bir Bakış, 1970, s. 123-154.
 • Gökyay, Orhan Şaik, Dede Korkut Destanlarında İslâmî Unsurlar, 1971, s. 61-82.
 • Gökyay, Orhan Şaik, Unutulmuş Bir Ek mi, 1975 – 1976, s. 183-185.
 • Gökyay, Orhan Şaik, Hayatî Zade Mustafa Feyzi Efendi, Yabanî Bitkiler Sözlüğü, Konuşma Dilimize Çevrisini Yapan Hadiye Tuncer, Tarım Bakanlığı Yayınları, Ankara 1974 s. XX + 383, Fiyatı 30 lira; II. Cilt Yabani Bitkilerin Tıbda İlâç Olarak Kullanılışları, s. XVII + 229, Fiyatı 25 lira, 1977, s. 433-440.
 • Gökyay, Orhan Şaik, Türkçede -mal ve -mel Eki Üzerine, 1978 – 1979, s. 8 23-32.
 • Gökyay, Orhan Şaik, Dedem Korkut Kitabı Üzerine, 1988, s. 91-96.
 • Gömeç, Sâdettin, Tonga Tigin’in Kimliği Üzerine, 2000, s. 205-210.
 • Gözaydın, Nevzat, Ölü ve Ölümle İlgili Anlatılar Kataloğu – X, 2003, C: I, s. 39-88.
 • Grunina, Elvira A., Fiil Çatısı Üzerine, 1997, s. 195-213.
 • Guzev, Viktor G[rigoriyeviç], Göktürk Yazısının Kendiliğinden Doğma (otokton) Menşei Varsayımını Esaslandıran Deliller, 2000, s. 211-220.
 • Guzev, Viktor G[rigoriyeviç] – Sergey G. Klyaştornıy, Genel Yazı Nazariyesi Işığında Göktürk Yazısının menşei meselesi (Okunuşunun 100. Yıl Dönümü Dolayısıyla), 1993, s. 27-33.
 • Guzev, Viktor Grigoriyeviç, Oçerki po Teorii Tyurkskogo Slovoizmeneniya Glagol (Na Materiale Staroanatoliysko-tyurkskogo Yazıka), [Türk Dilinde Kelime Çekimlenmesi Teorisi Üzerine Görüşler Fiil (Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinden Alınan Örneklerle)], Leningradskiy Gosudarstvenmy Universitet Leningrad İzd. Leningradskogo Universiteta 1990 165 s., 1994, s. 307-310.
 • Gül, Bülent, Münih Üniversitesi Yakın Doğu Tarih ve Kültürü İle Türkoloji Ensteitüsü ve Çalışmaları, 2001, C: I-II, S: 44, s. 291-312.
 • Gülensoy, Tuncer, Bursa Haraççıoğlu Kitaplığında Bulunan Türkçe Yazmalar Üzerine Notlar, 1971, s. 231-246.
 • Gülensoy, Tuncer, Altay Dillerindeki Akrabalık Adları Üzerine Notlar, 1973 – 1974, s. 283-318.
 • Gülensoy, Tuncer, Rumeli Ağızlarının Ses Bilgisi Üzerine Bir Deneme, 1984, s. 87-147.
 • Gülensoy, Tuncer, An Assessment of “Secret History of Mongols” and “Altan Topçi” from the viewpoint of the Turkish Lingual and Cultural History [=”Moğolların Gizli Tarihi” ve “Altan Topçi”nın Türk Dili ve Kültür Tarihi Açısından Değerlendirilmesi], 1986, s. 17-23.
 • Gülensoy, Tuncer, “Moğolların Gizli Tarihi” ve “Altan Topçi”nin Türk Dili ve Kültür Tarihi Açısından Değerlendirilmesi, 1986, s. 25-30.
 • Gülensoy, Tuncer, Dede Korkut Hikâyelerinin Anadolu ve Rumeli’deki İzleri “Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek Destanı”nın Bünyan; “Deli Dumrul Destanı”nın Rumeli Varyantı, 1988, s. 97-111.
 • Gülensoy, Tuncer, Göktürk Anıtlarının Altayistik Açısından Değerlendirilmesi, 1990, s. 41-53.
 • Gülensoy, Tuncer, Kam Püre Oğlu Bamsı Beyrek, Deli Dumrul, Salur Kazan ve Tepegöz Boylarının Anadolu Varyantları ve Dede Korkut Hikâyeleri Coğrafyasının Tespiti Sorunu, 1998, C: I, S: 41, s. 81-92.
 • Gülsevin, Gürer, Türk Dilinde Kelime Başı Ünsüzü Üzerine, 1987, s. 173-200.
 • Gülsevin, Gürer, Göktürk Anıtları İle Yaşayan Üç Lehçemizin (Halaç, Çuvaş ve Saha/Yakut) Tarihî İlgi Düzeni, 1990, s. 55-64.
 • Gülsevin, Gürer, Türkiye Türkçesindeki Zaman ve Kip Çekimlerinde Birleşik Yapılar Üzerine, 1997, s. 215-224.
 • Gülsevin, Gürer, Türkiye Türkçesi Ağızlarında # H Sesi Üzerine, 2001, C: I-II, S: 44, s. 129-146.
 • Gündüz, Mustafa, Köseçobanlı Ağzından Derlemeler, 2004, C: I, s. 45-62.
 • Güngörmüş, Naciye, MÁNDOKY Kongur István A Kun Nyelv Magyarországi Emlékei Keleti Örökségünk 1., Sorozatszerkesztö Öksörné Bartha Júlia – Páloczi Horváth András, Sajtó Alá Rendezte Öksörné Bartha Júlia. Karcag Város Önkormányzata, Karcag 1993, 193 s., 1994, s. 299-306.
 • Gürsoy-Naskali, Emine, Gunnar JARRING, The Moen Collection of Eastern Turki (New Uighur). Proverbs and Popular Sayings – Edided with Translation, Notes and Glossary, Scripta Minora, Regine Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis, Studier Utgiuuna ov Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund 1984-1985 1, Lund 1985, 1985, s. 255-256.
 • Gürsoy-Naskali, Emine, Destanın Tarifi, 1992, s. 1-8.
 • Hacıeminoğlu, Necmettin, Eski Türkçe’nin Gramer Yapısı ve Örnek Olarak Fiilden İsim Yapan -l Eki, 1990, s. 65-80.
 • Hacıyev, Tofig İsmail Oğlı, Dede Gorgud Kitabı Dilinin İki Sintaktik Hüsusiyyeti Haggında, aktaran: Hayati Develi, 1988, s. 23-33.
 • Hacıyev, Tofig [İsmail Oğlı], Dede Gorgud Kitabı’nın Dilinde Teşbihler, 1998, C: II, S: 41, s. 63-72.
 • Hafız, Nimetullah, Bulgaristan’da Yayımlanan Türkçe Kitapların Bibliyografyası (1858-1984), 1987, s. 311-365.
 • Hamami, Erdal, Râmî Divanı ve Yeni Bulunan İki Nüshası, 2001, C: I-II, S: 44, s. 245-249.
 • Hasan, Hamdi, Yugoslavya’da Türk Halk Edebiyatı Üzerinde Yapılan Derleme, Çeviri ve Araştırmalar Üzerinde Bir Bibliyografya, 1984, s. 315-338.
 • Hatiboğlu, Vecihe, Kelime Grupları ve Kuralları, 1963, s. 203-244.
 • Hatiboğlu, Vecihe, “Ağaç ve Su”, 1972, s. 267-273.
 • Hattorı, Shirô, The Studies of the Turkic Languages in Japan After World War II [=II. Dünya Savaşından Sonra Japonya’da Türk Dili Çalışmaları], 1973 – 1974, s. 25-39.
 • Hattori, Shiro, The Predicative Personal Endings in Tatar and their Accent [=Tatarca ve Ağızlarında Kişi zamirlerinin Yüklem Olması], 1984, s. 149-153.
 • Hayashı, Toshio, Several Problems About the Turkic Stone Statues [=Türk Taş Yazıtları Hakkında Bazı Sorunlar], 2000, s. 221-240.
 • Haydar, Çoban Hıdır, Bilinmeyen Bir Yusuf u Züleyha El Yazması, 1996, s. 105-128.
 • Hazaı, G[eorg], Rumeli Ağızları Tarihinin İki Kaynağı Üzerine, 1963, s. 117-120.
 • Hazaı, G[eorg], Kiril Harfleriyle Yazılı Bir Türkçe Metin Üstüne, 1966, s. 143-155.
 • Hazai, G[eorg], Rumeli Ağızlarının Tarihi Üzerine, 1960, s. 205-211.
 • Hazai, G[eorg], Dil Çalışmalarının Makineleştirilmesi, 1966, s. 259-265.
 • Hazai, G[eorg], Berlin’de Turfan Yazmaları Üzerinde Çalışmalar, 1971, s. 11-20.
 • Hazai, G[eorg], Jakab Harsânyi-Nagy’ın Latin Harfleriyle Yazılmış Türkçe Metinleri, 1971, s. 47-59.
 • Hebibbeyli, İsa, Muasır Merhelede Dede Gorgud Dastanları Tedgiginin Yeni Problemleri, 1998, C: II, S: 41, s. 55-61.
 • Helilov, Penah İmran Oğlu, Sarı Tonlu Selcen Hatun Hakkında, 1998, C: II, S: 41, s. 73-76.
 • Hesche, Wolfram, Recent Research on the Turkic Languages of Afghanistan [=Afganistan’daki Türk Dilleri Üzerine Son Araştırma], 1989, s. 155-159.
 • Hey’et, Dr. Cevat, Dede Gorgud Dastanlarının Tarihine Bir Bahış, 1998, C: II, S: 41, s. 77-81.
 • Hüseyn Kızı, Nezeket, Kitabi Dede Gorgud’la Ural Batır’ın Ortak Motivleri, 1998, C: II, S: 41, s. 83-86.
 • İbrayev, Şakir İbrayulı, Dedem Korkut Kitabında Motif ve Edebî Malzemelerdeki İç Üslûp Değişiminin İncelenmesinde Motifin Rolü 1, çev. Çağatay Türkistanlı, 1988, s. 35-42.
 • İnan, Abdülkadir, XIII-XV. Yüzyıllarda Mısır’da Oğuz-Türkmen ve Kıpçak Lehçeleri ve “Halis Türkçe”, 1953, s. 53-71.
 • İnan, Abdülkadir, Türk Destanlarına Genel Bir Bakış, 1954, s. 189-206.
 • İnan, Abdülkadir, Türk Etnolojisini İlgilendiren Birkaç Terim – Kelime Üzerine, 1956, s. 179-195.
 • İnan, Abdülkadir, Ebulgazi Bahadır Han ve Türkçesi, 1957, s. 29-39.
 • İnan, Abdülkadir, S. S. MAYZEL Türk Dilinde İzafet (Izafet v Turetskom Yazıke,) Sov. Cumhuriyeti İlimler Akademisi Yayımlarından M.-L. 1957, 1958, s. 279-313.
 • İnan, Abdülkadir, Manas Destanı Üzerine Notlar, 1959, s. 125-159.
 • İnan, Abdülkadir, Kur’an’ın Eski Tükçe ve Oğuz-Osmanlıca Çevirileri Üzerine Notlar, 1960, s. 79-94.
 • İnan, Abdülkadir, Şeybanlı Özbekler Çağına Ait Bir Çağatayca Kuran Tefsiri, 1962, s. 61-66.
 • İnan, Abdülkadir, Kazak ve Kırgız Yazı Dillerinde Dudak Benzeşmesi (Labial Attraksiyon) Meselesi, 1964, s. 67-76.
 • İsen, Mustafa, Aruzun Anadolu’daki Gelişme Çizgisi, 1991, s. 119-125.
 • İz, Fahir, Eski Düzyazının Gelişimi XVII. Yüzyılda Halk Dili İle Yazılmış Bir Tarih Kitabı Hüseyin Tûgî Vak’a-i Sultan Osman Han, 1967, s. 119-164.
 • İz, Fahir, Macuncuzade Mustafa’nın Malta Anıları Sergüzeşt-i Esiri-i Malta, 1970, s. 69-122.
 • İz, Fahir, Barbaros Hayreddin Paşa Gazavatnamesi Üzerinde Yeni Bir Araştırma, 1972, s. 81-92.
 • Johanson, Lars, Türkçede Önceden Kestirilemez Nitelikteki Alomorflar, 1977, s. 121-126.
 • Johanson, Lars, The Indifference Stage of Turkish Suffix Vocalism [=Türkçe Eklerdeki Ünlülerin Uyumsuz Dönemi], 1978 – 1979, s. 151-156.
 • Johanson, Lars, Türk Yazı Dillerinin ve Yazı Sistemlerinin Geçerliliğine Dair, çev. Mustafa Uğurlu, 2003, C: I, s. 89-98.