TDK Belleten Yazar Adına Göre Dizin

 

 • Banguoğlu, [Hasan] Tahsin, Türk Grameri İçin Monografiler I : Türkçede Tekerrür Fiilleri, 1956, s. 111-123.
 • Banguoğlu, [Hasan] Tahsin, Türkçede Benzerlik Sıfatları, 1957, s. 13-27.
 • Banguoğlu, [Hasan] Tahsin, Kâşgari’den Notlar I : Uygurlar ve Uygurca Üzerine, 1958, s. 87-113.
 • Banguoğlu, [Hasan] Tahsin, Kaşgari’den Notlar II : Oğuzlar ve Oğuzeli Üzerine, 1959, s. 1-26.
 • Banguoğlu, [Hasan] Tahsin, Kaşgari’den Notlar III : Oğuz Lehçesi Üzerine, 1960, s. 23-48.
 • Banguoğlu, [Hasan] Tahsin, Eski Türkçe Üzerine, 1964, s. 77-84.
 • Baranov, İ. A., Kırım’daki Hazar-Bolgar Anıtlarını İncelemenin Bazı Sonuçları, çev. Risbek Alimov, 2000, s. 25-36.
 • Baranov, İ. A., Tavrika ve Dnepr Boyundaki İlk Türklerin Tengri İnancı Tapınakları, çev. Risbek Alimov, 2000, s. 37-45.
 • Barutçu, F[atma] Sema, Eski Türkçede Buddha’nın 32 Laksana’sı, 1987, s. 11-33.
 • Barutçu, F[atma] Sema, Maniheist ve Budist Çevrelerde Türk Şiiri, 1991, s. 69-87.
 • Baskakov, N[ikolay] A[leksandroviç], Türk Dillerinde Ön Vokallerin Düzleşmesi ve Karaimcenin Halicz-Luck Lehçesinde ö > e ve ü > i Değişmeleri, 1963, s. 33-37.
 • Bassarak, Armin, Türkçe zaman Kiplerinin Doğallık Dereceleri, 1995, s. 31-36.
 • Başdaş, Cahit, Anadolu ve Kosova Türk Ağızlarında g > c, k > ç Değişmeleri, 1999, C: I-II, S: 42, s. 1-8.
 • Başdaş, Cahit, Türkiye Türkçesinde Aslî Uzunluk Belirtileri, 2004, C: II, s. 19-30.
 • Başkan, Özcan, İnsan Dilinin Doğuşu, 1968, s. 143-156.
 • Başkan, Özcan, Türkiye Köy Adları Üzerine Bir Deneme, 1970, s. 237-251.
 • Başkan, Özcan, Terimlerde Özleşme Sorunu, 1973 – 1974, s. 173-184.
 • Başkan, Özcan, Dilbilim’de Yoz-Yorum İşlemi, 1975 – 1976, s. 65-80.
 • Battulga, Tsendiyn, Moğolistan’da Yeni Bulunan Göktürk Yazıtları, 2000, s. 47-58.
 • Bayar, Dovdoyn Çeviren Abdullah ŞEN, Moğolistan’daki Eski Türk Anıtlarının İncelenmesi ve Gelecekteki Amaçlar, 2000, s. 59-63.
 • Bayçorov, Soslanbek Y., Avrupa’nın Göktürk Harfi Eski Anıtları Göktürk Harfli Eski Yazının Kuzey Kafkasya, Volga-Don ve Tuna Bölgeleriyle İlişkisi, 1990, s. 13-16.
 • Baydur, [Ali] Suad Y[akup], Dilimiz ve Yunan-Lâtin Asıllı Kelimeler, 1953, s. 93-121.
 • Baykara, Tuncer, Göktürk Yazıtlarının Türk İskan (yerleşme) Tarihindeki Yeri, 1990, s. 17-29.
 • Bayraktar, Sibel, Kutadgu Bilig’de Bulunma Hâli Ekinin Fonksiyonları, 1999, C: I-II, S: 42, s. 9-25.
 • Ben Cheneb, Mohammed, Cezayir Konuşma Dilinde Muhafaza Edilen Türkçe ve [Türkçe Aracılığı İle Gelen] Farsça Kelimeler, çev. Ahmed Ateş, 1966, s. 157-213.
 • Benzing, Dr. J[ohannes], Altay Filolojisi ve Türkoloji Etütlerine Kılavuz, çev. Sabit S. Paylı, 1957, s. 131-177.
 • Benzing, Dr. J[ohannes], Altay Filolojisi ve Türkoloji Etütlerine Kılavuz II : Modern Türk Dilleri Türkiye Türkçesi, çev. Sabit S. Paylı, 1958, s. 215-278.
 • Bertels, E. E., Ali Şir Nevai’nin Ferhad ü Şirin’i, 1957, s. 115-130.
 • Beyzadeoğlu, Süreyya, Vezir-i Azam Pîrî Mehmed Paşa ve Tesis Edilen Bir Beyt-i Bercestesi, 2001, C: I-II, S: 44, s. 25-33.
 • Bodroglıgetı, A[ndras] J. E., Notes on Menges’s Contribution to the Study of Halis’s Story of İbrâhim [=İbrâhim’in Halis’in Hikâyesi Çalışmasına Menges’in Katkısı Üzerine Notlar], 1978 – 1979, s. 191-239.
 • Bodroglıgetı, Andras J. E., The Impact of Ahmad Yasavî’s Teaching on the Cultural and Political Life of the Turks of Central Asia [=Orta Asya Türklerinin İrfan ve Siyasi Hayatında Ahmad-i Yasavi’nin Hikmetlerinin Etkileri], 1987, s. 35-41.
 • Bodroglıgetı, Andras J. E., Robert DANKOFF, The Turkic Vocabulary of the Farhang-i Zafân – Gûyâ. Papers on Inner Asia, no. 4. İndiana University. Research Institute For Inner Asian Studies. Bloomington, 1989, s. 375-388.
 • Bodroglıgetı, Andras J. E., Classical Uzbek (Chagatay) Açuq Yaruq An Example of Lexicalization of Coordinated Words [=Edebî Özbekçe (Çağatayca) Açuq Yaruq Birleşik Sözlerinin Sözlüklendirilmiş Bir Örneği], 1991, s. 1-7.
 • Bodrogligeti, Andras [J. E.], Eski Kıpçakça Sahasındaki Çalışmalar, 1992, s. 175-192.
 • Bold, Lubsandorjiyn, Orhun Yazısının Yeni Üç Anıtı Hakkında, çev. Abdullah Şen, 2000, s. 65-68.
 • Boldirev, A. N., Çağdaşlarının Hikâyelerinde Nevaî, çev. Rasime Uygun, 1956, s. 197-237.
 • Borovkov, A. K., Özbek Yazı Dilinin Kurucusu Ali Şir Nevaî, çev. Rasime Uygun, 1954, s. 59-96.
 • Boz, Erdoğan, Eski Anadolu Türkçesinde +IU Eki Üzerine, 2001, C: I-II, S: 44, s. 35-43.
 • Bozkaplan, Şerif Ali, Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kuş İsimleri ve Onların Sistematiği, 1987, s. 43-79.
 • Bozkurt, M[emet] Fuat, Kabil Avşar Ağzı, 1977, s. 205-261.
 • Bozkurt, Mehmet Fuat, Afganistan’da Bir Türkmen Ağzı, 1978 – 1979, s. 39-79.
 • Börekçi, Muhsine, Türkçe Öğretimi Bakımından Dil Bilgisi Terimi ve Kavram Olarak Olumluluk-Olumsuzluk, 2001, C: I-II, S: 44, s. 45-61.
 • Buluç, Sâdettin, Behcetü’l-Hadâ’ik fi Mev’izet-i’l-Halâ’ik’ten Derlenmiş Koşuklar, 1963, s. 161-201.
 • Buluç, Sâdettin, Eski Anadolu Türkçesiyle Bir Kâbûs-Nâme Çevirisi, 1969, s. 195-200.
 • Buluç, Sadettin, Tellâfer Türkçesi Üzerine, 1973 – 1974, s. 49-57.
 • Buluç, Sadettin, Kerkük Ağzına Göre Arzu İle Kamber Masalı, 1975 – 1976, s. 203-238.
 • Bulut, Abdullah, Rasih İbrahim’in Okçulukla İlgili Bir Manzumesi, 2002, C: I, s. 9-20.
 • Buran, Ahmet, -Ik Ekinin Anadolu Ağızlarında Kullanılışı, 1994, s. 11-18.
 • Caferoğlu, A[hmet], Azerbaycan ve Anadolu Ağızlarındaki Moğolca Unsurlar, 1954, s. 1-10.
 • Caferoğlu, A[hmet], Anadolu Ağızlarında İçses Ünsüz Benzeşmesi, 1958, s. 1-11.
 • Caferoğlu, A[hmet], Dedem Korkut Hikâyelerinin Antroponim Yapısı, 1959, s. 59-80.
 • Caferoğlu, A[hmet], Türk Onomastiğinde “Köpek” Kültü, 1961, s. 1-11.
 • Caferoğlu, A[hmet], Muğla Ağzı, 1962, s. 107-130.
 • Caferoğlu, A[hmet], Anadolu Ağızları Konson Değişmeleri, 1963, s. 1-32.
 • Caferoğlu, A[hmet], Aydın İli Ağızlarından Örnekler ve Etnoğrafya Bakımından Özellikleri, 1965, s. 1-28.
 • Caferoğlu, A[hmet], Akhisar ve Cihanbeyli Ağızları, 1967, s. 1-38.
 • Caferoğlu, A[hmet], Filolojide İnsan ve Hayvan Soybirliği, 1968, s. 1-15.
 • Caferoğlu, A[hmet], Milletlerarası Kültür Sözlüğündeki Bazı Türkçe Unsurlar, 1969, s. 25-43.
 • Caferoğlu, A[hmet], Çayka’dan Şayka’ya, 1970, s. 1-11.
 • Caferoğlu, A[hmet], Konya İlinin Ermenek Ağzı, 1972, s. 1-16.
 • Caferoğlu, Ahmet, Anadolu Ağızlarındaki Metathèse Gelişmesi, 1955, s. 1-7.
 • Caferoğlu, Ahmet, Etimolojik Araştırma Denemeleri, 1957, s. 1-11.
 • Caferoğlu, Ahmet, Anadolu ve Rumeli Ağızları Ünlü Değişmeleri, 1964, s. 1-33.
 • Caferoğlu, Ahmet, Türkçemizdeki -ğıl ve -gil Emir Eki, 1971, s. 1-10.
 • Caferoğlu, Ahmet, Rus Dilinde Türk Dili Yadigârları, hazırlayan: Mustafa S. Kaçalin, 1997, s. 1-39.
 • Canpolat, Mustafa, Behcetü’l-Hadâ’ik’ın Dili Üzerine, 1967, s. 165-175.
 • Canpolat, Mustafa, Divan Yazınına Yansıyan Bir Niyet Tutma Oyunu, 1977, s. 311-331.
 • Ceferov, Nizami, Kitabi Dede Gorgud ve Türk Epik Tefekkürü Gaynaglar ve Kökler, 1998, C: II, S: 41, s. 21-26.
 • Cin, Ali, Türkçede +sIz +sUz Eki Üzerine, 2004, C: I, s. 19-44.
 • Clauson, Sir Gerard, Three Notes on Early Turkish [=Eski Türkçe Üzerine Üç Not], 1966, s. 1-18.
 • Clauson, Sir Gerard, Eski Türkçe Üzerine Üç Not, çev. Ahmet Leventoğlu, 1966, s. 19-37.
 • Constantin, Gh. I., Yenisey Eski Kırgız Yazıtlarının İlk zikri Çin’e Giden Romen Seyyahı Nicolaie Milesco (Spathary)’nin Günlüğü 16757, çev. Günay Karaağaç, 1985, s. 1-7.
 • Coşar, A. Mevhibe, Trabzon’da Kullanılan Lâkaplar Üzerine Bir Derleme/ Değerlendirme, 1999, C: I-II, S: 42, s. 27-40.
 • Coşkun, Volkan, Tarihî Türk Lehçeleri ve Özbek Türkçesinde Zaman ve Mekânda Sınırlama Görevi Üstlenen Yapılar, 1997, s. 429-438.
 • Coşkun, Volkan, Türkiye Türkçesinde Ünlüler ve Ünsüzler, 1999, C: I-II, S: 42, s. 41-50.
 • Coşkun, Volkan, Standart Türkçedeki Ünsüzlerin Akustik Özellikleri ve Görüntüleriyle Boğumlanma Yerleri Bakımından Sınıflandırılması, 2001, C: I-II, S: 44, s. 63-98.
 • Coşkun, Volkan, Standart Türkçedeki Ünlülerin Akustik Özellikleri ve Görüntüleriyle Boğumlanma Yerleri Bakımından Sınıflandırılmasıyla Görüntüleri, 2001, C: I-II, S: 44, s. 87-98.
 • Cumagulov, Çetin Cumaguloviç, Vilhelm Thomsen’in Çalışmaları ve Kırgızistan’da Bulunan Göktürk Yazıtları, 1993, s. 99-114.
 • Cumagulov, Çetin [Cumaguloviç], Göktürk Harfli Yazıtların Kırgızistan’daki Araştırılması, Muhafazası ve Bugünkü Durumu, aktaran: Risbek Alimov, 2000, s. 69-74.
 • Çağatay, Saadet, Türkçede ñ~š Sesine Dair, 1954, s. 15-30.
 • Çağatay, Saadet, Türk Halk Edebiyatında Geyiğe Dair Bazı Motifler, 1956, s. 153-177.
 • Çağatay, Saadet, Sarı Uygurların Dili [S. E. MALOV, Sarı Uygurların Dili, 1957. Ak. Nauk SSSR, Alma Ata], 1961, s. 37-42.
 • Çağatay, Saadet, Renk İfadeleri (Ilse LAUDE-Cirta UTAS “Der Gebrauch der Farbbezeichnungen in den Türkdialekten” Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1961 Ural-Altaische, Bibliothek, Bd. 10,137 s.), 1961, s. 43-46.
 • Çağatay, Saadet, Nogay Atasözleri’nden Bir Kaç Örnek (M. OSMANOV, Nogayskoye Nareçiye, (Petersburg, Ak. Nauk 1883), 1961, s. 47-51.
 • Çağatay, Saadet, Türkçede “Kadın” İçin Kulllanılan Sözler, 1962, s. 13-49.
 • Çağatay, Saadet, Türkçede ki < erki, 1963, s. 245-250.
 • Çağatay, Saadet, Gunnar JARRING, An Eastern Turki-English Dialekt Dictionary, Lunds Universitets Arsskrift. N. F. Avd. I Bd. 56. Nr. 4, (338. s.), 1964, s. 169-171.
 • Çağatay, Saadet, K. K. YUDAHİN, Kırgızca-Rusça Sözlük (Kirgizko-Russkiy Slovar), Sovyet Ansiklopedisi Yayımı (Kırgızça-Orusça Sözdük Sovetskaya Ensiklopedya Basması) Moskva 1965 4°, 973 s., 1965, s. 185-189.
 • Çağatay, Saadet, Pekiştirilen Fiiller, 1966, s. 39-50.
 • Çağatay, Saadet, Kutadgu Bilig’de Odgurmış’ın Kişiliği, 1967, s. 39-49.
 • Çağatay, Saadet, G. DOERFER, Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen, Unter Besonderer Berücksichtigung älterer Neupersischen Geschichtsquellen vor Allem der Mongolen und Timuridenzeit-Bilhassa Timurî’ler ve Moğollar Devrinin Farsça Yazılmış Tarihî Kaynaklarına Fazlaca Önem Vermek Suretiyle Yeni Farsçada Türkçe ve Moğolca Unsurlar, 2 Cilt, Wiesbaden, 1963 ve 1965, 1967, s. 205-212.
 • Çağatay, Saadet, Türkçede Çocuk Kavramı, 1977, s. 1-16.
 • Çağatay, Saadet – Semih Tezcan (tanıtanlar), Köktürk Tarihinin Çok Önemli Bir Belgesi Sogutça Bugut Yazıtı, 1975 – 1976, s. 245-252.
 • Çağıran, Önder, Tıbb-ı Nebevî’de İsim Çekimi Ekleri, 1997, s. 355-384.
 • Çay, Tayfun – Ayhan Ceylan – İbrahim Yılmaz – İsmail Şanlıoğlu – Hakan Karabörk – Murat Yakar, Göktürk Anıtlarında Jeodezik Çalışmalar, 2000, s. 75-94.
 • Çeçen, Halil, Suriye’deki Türkçe Yazma Eserler, 1997, s. 439-444.
 • Çelik, Ülkü, İbrahim Tennûrî’nin Otuz Şiiri, 1994, s. 19-82.
 • Çelik, Ülkü, Altay Türkçesi İle Üç Metin (Tuba – Çalkanduu – Altay), 1995, s. 37-98.
 • Çeneli, İlhan, Türkmen Türkçesi Sözlüğü, 1982 – 1983, s. 29-84.
 • Çınar, Ümüt, Alıcı Kuş Adları Denemesi, 1996, s. 15-104.
 • Çolak, Gülcan B., Han Duvarları Gibi, 2004, C: II, s. 49-70.
 • Çoruhlu, Yaşar, Göktürk Sanatında Dinî Nitelikli Heykeller ve Tasvirler, 2000, s. 95-146.