Göktürkler

Asya Büyük Hun İmparatorluğu’ndan sonra, her bakımdan temsil ettiği Türk kültürü itibariyle ikinci “süper” Türk imparatorluğu niteliğinde olan Gök-Türk hakanlığı, “Türk” sözünü ilk defa resmî devlet adı olarak benimsemekle, bütün bir millete ad vermek şerefini kazanmış, Doğu Sibirya’daki Yakut Türkleri ile batıda Ogur (Bulgar) Türklerinin bir kısmı dışındaki Türk asıllı …

Orhon Yazıtlarının Bulunuşu ve Yapılan Çalışmalar

Türk Runik harfli yazıtlar ile ilgili ilk bilgi 13. yüzyıl İlhanlı tarihçisi Alâeddin Ata Melik Cüveynî tarafından verilmiştir (Köprülü, 2003, s. 56). Cüveynî, yazdığı Tarih-i Cihangüşâ adlı eserinde “Bir Uygur efsanesine göre, onların dünya yüzüne çıktıkları ilk yer Orhon nehrinin kıyısıdır.