Kök Türk Harfli Metinler ve Kök Türklerle İlgili Çalışmalar

Erhan Aydın ve Galip Güner’in hazırladıkları çalışmanın künyesi : Aydın E. / G. Güner: Kök Türk Harfli Metinler ve Kök Türklerle İlgili Türkiye’de Yayımlanmış Çalışmalar Bibliyografyası (Deneme). Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 2007/1, 33-82.

Orhon Yazıtlarının Bulunuşu ve Yapılan Çalışmalar

Türk Runik harfli yazıtlar ile ilgili ilk bilgi 13. yüzyıl İlhanlı tarihçisi Alâeddin Ata Melik Cüveynî tarafından verilmiştir (Köprülü, 2003, s. 56). Cüveynî, yazdığı Tarih-i Cihangüşâ adlı eserinde “Bir Uygur efsanesine göre, onların dünya yüzüne çıktıkları ilk yer Orhon nehrinin kıyısıdır.