Kutadgu Bilig Bibliyografyası

C. MAKALELER

ABİK, A. Deniz., “Kutadgu Bilig’de Zamirlerin Ayrılma Hali”, Dil ve Edebiyat araştırmaları Sempozyumu 2003, Mustafa Canpolat Armağanı, Yayımlayanlar: Aysu Ata, Mehmet Ölmez, Ankara 2003, s.25-39

AÇIKGÖZ, Halil, “ Kutadgu Bilig ve Bir Çalışma”, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 46, Şubat 1987, s. 237-240.

AKYÜZ, Hüseyin, “Yusuf Has Hacib’de Evlilik ve Aile Kurumu”, Türkeli Gazetesi, Sayı: 36/37/38/39/40/41, 1997-1998, s.1-2.

ANIL, Adile Yılmaz, “Kutadgu Bilig’de Kadın”, Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi, Sayı: 32, Kış-2004, s. 91-99.

ARAT, Reşid Rahmeti, “Kutadgu Bilig’de Eğitim Mesajı” Türk Yurdu, S. 44, Nisan 1991, s. 46-48.

ARAT, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig ve Türklük Bilgisi, Türk Kültürü IX/98, Aralık 1970, (2-22), s.70-90.

ARAT, Rahmeti R., “Kutadgu Bilig’de Tabibler ve Efsuncularla Münasebet Hakkında Parçalar, Ülkü Halkevleri Dergisi, C. 8, S. 46, Birinci Kanun 1936, s. 285-294.

ARAT, Reşid Rahmeti, “Kutadgu Bilig”, İslam Ansiklopedisi, C.VI, s.1038-1047, İstanbul 1952.

ARSAL, Sadri Maksudi, Kutadgu Bilik (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası’nın 1947 Yılı, 2. Sayısından Ayrı Basım), İstanbul 1947.

ARSLAN, Mahmut, “İslam’da Devlet Düşüncesi ve Kutadgu Bilig, Türkeli, III/90, 22 Haziran 1998, s. 10.

ARSLANOĞLU, İbrahim, “Kutadgu Bilig’de Eğitim, Bilim, Akıl”, Yeni Forum Dergisi 17, (331), 43-48.

ASKER, Ramiz, Kutadgu Bilig’in Dili ve Kelime Hazinesi Üzerine, Kutadgubilig, Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, S. 4, Ekim 2003.

ATA, Aysu, “Kutadgu Bilig Üzerinde Bir Düzenleme Denemesi: Kör mü? Kür mü?”, A.Ü., DTCF, Türkoloji Dergisi, XI, 1993, s. 301-308.

ABİK, D., “Kutadgu Bilig’de Zamirlerin Ayrılma Hali” Ankara Ü. DTCF, Prof. Dr. Mustafa Canpolat Adına Düzenlenen Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2003, Ankara.

ATEŞ, Ahmet, “Reşid Rahmeti Arat, Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig, 1947”,Belleten,C. XIII,. Türk Tarih Kurumu S.49, s.157-163.

BERGİL, Mehmet Suat, “Kutadgu Bilig’deki Hint Etkisi: Köni Olan Törü ile Uma ya da Şakti Bütünlüğü”, Bilim ve Ütopya, S. 61, Temmuz 1999, s. 54 vd.

BİNARK, Naile, “ Kutadgu Bilig’de Evlenme, Aile ve Çocuk Terbiyesi”, Türk Kültürü IX/98, Aralık 1970 (106-110), s. 174-178.

BARTOLD, V., “Kutadgu Bilig’in Zikr Ettiği Buğra Han Kimdir?”, Türkiyat Mecmuası C.2, Ağustos 1925, İstanbul 1925, s. 221-226.

BAYRAKTAR, Sibel, “Kutadgu Bilig’de Bulunma Hali Ekinin Fonksiyonları” TDAY-Belleten 1999/I-II, Ankara 2003, s. 9-25.

BOMBACİ, Alessio, “Kutadgu Bilig Hakkında Bazı Mülahazalar”, 60. Doğum Yılı Münasebetiyle Fuad Köprülü Armağanı, Melanges Fuad Köprülü, DTCF Yay., İstanbul 1953, s. 65-76.

BOZ, Erdoğan, Kutadgu Bilig’de “Kü”, Türk Dünyası İncelemeler Dergisi, VI/2 Kış 2006, s.289-296

CANER, Cantürk, “Kutadgu Bilig’de Türk Yönetim Felsefesi”, Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 137, Mart-Nisan 2002, s. 139-144.

CANPOLAT, Mustafa, Günümüzde Kutadgu Bilig ve Divanü Lugati’t-Türk, Türk Dilleri Araştırmaları Cilt14, İstanbul 2004, s.31-34

CEMİLOĞLU, İsmet, “Kutadgu Bilig’de Gençlik, İhtiyarlık ve Ölüm Fikri, Türk Kültürü, S.330, Ekim 1990, s. 617-621.

CİLACI, Osman, “Kutadgu Bilig’de Sosyal ve Dini Motifler”, Milli Folklor, Üç Aylık Dergi, Sayı: 58, Eylül 1987, s. 10-18.

COŞKUN, Ali Osman, “ Kutadgu Bilig’in Dili ve Şiir”, Milli Kültür, S.41, 1983, s. 14-16.

ÇAĞATAY, Saadet, “Kutadgu Bilig’de Odgurmuş’un Kişiliği”, TDAY-B 1967, Ankara 1989, s.39-49

ÇAĞATAY, Saadet, “Kutadgu Bilig’de Öğdülmiş”, Türk Kültürü IX/98, Aralık 1970, (27-43), s. 95-111.

ÇAĞLAR, B.K., “Kutadgu Bilig’den Bugünkü Dile”, TD, VI/63, 1956.

ÇENELİ, İlhan, “R.R. Arat, Kutadgu Bilig III-İndeks”, Türk Kültürü XIX/220 (Mayıs-Haziran 1981) (63-64), s.345-346.

DENİZ, Sabahat, “Kutadgu Bilig’de Bilgi”, Sahn-ı Seman Dergisi, Mayıs-Haziran-Temmuz 2000, S. 1, s. 51-55.

DENİZ, Sabahat,“Kutadgu Bilig ve Türk Mesnevi Edebiyatındaki Yeri”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Sayı: 1, 2000, s. 23-38.

DİLAÇAR, Agop, “Kutadgu Bilig’in 900. Yıldönümü (1069-1969) ve Balasagunlu Yusuf”, Türk Dili, S. 211, Ankara 1969, s. 6-17.

DOĞAN, Nejat, “Kutadgu Bilig’in Devlet Felsefesi I”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 12, Yıl: 2002 Bahar.

DOĞAN, Nejat, “Kutadgu Bilig’in Devlet Felsefesi II, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.13, Yıl: 2002 Güz.

ERGİN, Muharrem, “Rahmeti Arat’ın Bazı Eserleri-Kutadgu Bilig II, Tercüme”, Türk Kültürü III/27 (Ocak 1965) (78-79) s. 218-219.

ERGİN, Muharrem, “Rahmeti Arat’ın Bazı Eserleri-Kutadgu Bilig I”, Türk Kültürü III/27 (Ocak 1965) (74-75)s. 214-215.

ERGÜZEL, Mehdi, “Kutadgu Bilig’de Medeni Hayata Yönlendirmeler”, Türk Edebiyatı Dergisi, Temmuz 1999.

ERSOYLU, Halil, “Kutadgu Bilig’deki Arapça ve Farsça Asıllı Kelimeler”, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 27, Aralık 1983, s. 121-138

ERSOYLU, Halil, “Kutadgu Bilig’de Kur’an-ı Kerim Ayetlerinden İlhamlar” Türk Dünyası Araştırmaları, S. 15, Aralık 1981, s. 17-41.

ERSOYLU, Halil, “Kutadgu Bilig’de İki Ayrı Biçimde Transkripsiyonlanmış Arapça ve Farsça Kökenli Kelimelerin Birleştirilmesi”, TDAY-B 1987, Ankara 1992, s.165-172