Kutadgu Bilig Bibliyografyası

Prof Dr.Zeki KAYMAZ’ın Kutadgu Bilig Hakkında Türkiye’de Yapılan Yayınlar Üzerine Bir Deneme (Turkish Studies, Volume 4 /3 Spring 2009) adlı makalesinden alınmıştır.

A. TEZLER

Yüksek Lisans Tezleri

ÇAĞIRAN, Levent, Kutadgu Bilig’de Eğitim ve Öğretim, Ankara Ü. Sos. Bil. Ens. Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1995, 65 s. (Yayımlanmamış)

ÇETİNKAYA, Bayram, Kutadgu Bilig’deki Deyimlerin Semantik ve Sentaktik İncelemesi, Afyon Kocatepe Ü. Sos. Bil. Ens. Türk Dili Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış), Afyon 2001.

KANDIR, Mehmet, Kutadgu Bilig’e Göre Devlet İdaresi, Selçuk Ü. Sos. Bil. Ens. Ortaçağ Tarihi Yüksek Lisans Tezi. (Yayımlanmamış)

NALBANT, Mehmet Vefa, Kutadgu Bilig’de Zarf Tamlayanları ve Bunların Derin Yapısı, Pamukkale Ü. Sos. Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi, Denizli 1999. (Yayımlanmamış)

NALBANT, Bilge Özkan, Kutadgu Bilig’deki Özne ve Nesnelerin Yapısal İncelemesi, Pamukkale Ü. Sos. Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi, Denizli 1999.(Yayımlanmamış)

ÖZÇELİK, Dilek, Sosyal Bilgiler Öğretiminde Siyaset-nâmelerin Yeri ve Önemi (Kutadgu Bilig ve Siretü’l-Müluk Örnekleri) Selçuk Ü. Sosyal Bilimler Öğretmenliği Yüksek Lisans Tezi.

SARICA, Bedri, Kutadgu Bilig’de İsim Yapım ve Çekim Ekleri, Yüzüncü Yıl Ü. Sos. Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış), Van 1987.

TÜRKAY, Kaya, Kutadgu Bilig’de Terimler, Ankara Ü. Sos. Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi, Ankara 1983, 9+132 s.(Yayımlanmamış)

YILDIRIM, Talip, Kutadgu Bilig’de İsim Çekim ve Yapım Ekleri, Niğde Ü. Sos. Bil. Ens. Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış).

Doktora Tezleri

MERT, Osman; Kutadgu Bilig’de Hal Kategorisi, Atatürk Ü. Sos. Bil. Ens. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Programı Doktora Tezi, Erzurum 2002.

OKAY, Li Chuan, Kutadgu Bilig ile Lun Yün Arasında Karşılaştırma, Ankara Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.

B. KİTAPLAR

AKYÜZ, Hüseyin, Kutadgu Bilig’de Sosyo-Pedagojik ve Siyasal Söylemler, Eser Ofset, Erzurum 2002.

ARAN, M. Sadık, Türk’ün Altın Kitabı Kutadgu Bilig, İstanbul 1944.

ARAT, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig I, Metin, Türk Dil Kurumu Yayınları, İstanbul 1947. (2. baskı Ankara 1979)

ARAT, Reşid Rahmeti, Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilig II, Çeviri, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1959. (2. baskı Ankara 1974)

ARAT, Reşid Rahmeti, Kutadgu Bilig III, İndeks, İndeksi Neşre Hazırlayanlar: Kemal Eraslan-Osman F. Sertkaya-Nuri Yüce), Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1979.

ASLAN, Mahmut, Kutadgu Bilig’deki Toplum ve Devlet Anlayışı, İstanbul Ü. Ed. Fak. Yay: 3414, İstanbul 1987.

BAŞER, Sait, Kutadgu Bilig’de Kut ve Töre, Kültür Bakanlığı Yay: 1153, Ankara 1990.

ÇAĞBAYIR, Yaşar, Kutadgu Bilig-Yusuf Has Hacip, Diyanet Vakfı Yay. Ankara 2001.

DİLAÇAR, A, 900. Yıldönümü Dolayısıyla Kutadgu Bilig İncelemesi, Türk Dil Kurumu Yayınları: 340, Ankara 1972, 203+3+1 harita.

ERDOĞAN, Recep, Kutadgu Bilig’den Seçmeler, Yusuf Has Hacip, Marmara Kitabevi Yay., İstanbul 1997.

ERCİLASUN, A. Bican, Kutadgu Bilig Grameri –Fiil- , Gazi Ü. Yay.: 33, Ankara 1984.

FINDIKOĞLU, Fahri Z., XI. Asırda Bir Türk Mütefekkiri ve Ahlaki Düşünceleri, Ankara 1938.

KAFESOĞLU, İbrahim, Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri, Kültür Bakanlığı Yay: 368, İstanbul 1980.

KARA, Mehmet, Bir Başka Açıdan Kutadgu Bilig, Kültür Bakanlığı Yay: 2031, Ankara 1998.

KAZMAZ, Süleyman, Hukuk ve Devlet Yönetimi Açısından Kutadgu Bilig (Kutadgu Bilig Üzerine Hukuki Bir İnceleme), Türk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yay., Ankara 2000.

Kutadgu Bilig, Tıpkıbasım I, Viyana Nüshası, Türk Dil Kurumu Yayını, İstanbul 1942

Kutadgu Bilig, Tıpkıbasım II, Fergana Nüshası, Türk Dil Kurumu Yayınları, İstanbul 1943.

Kutadgu Bilig, Tıpkıbasım III, Mısır Nüshası, Türk Dil Kurumu Yayınları, İstanbul, 1943.

Kutadgu Bilig (Kahire Nüshası), Yusuf Has Hacib, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1993.

KÜLEKÇİ, Numan, Yusuf Has Hacip ve Kutadgu Bilig, Toker Yayınları, İstanbul 1980. (2.bs. 1998)

SİLAHDAROĞLU, Fikri, Günümüz Türkçesi ile Kutadgu Bilig, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1996.

YILMAZ, Bahar, Kutadgu Bilig’den Seçmeler, Karanfil Yayınları, İstanbul 2004.

Yusuf Has Hacip, Mutluluk Veren Bilgi: Kutadgu Bilig, Marmara Yay., İstanbul 1997