Kâşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati't-Türk Bibliyografyası

3. Makaleler

– ABDULLAYEV, F., “Devanü Lügatit Turk” asarida Oğuz komponentining urni masalasi”, Özbek Tili va Adabiyati, No. 5, Taşkent, 1971, s. 51-56.
– ABDURRAHİM, Hasan, “Kâşgarlı Mahmud’un Mezârı ve Mimari Yapısı”, Türk Kültürü, c. 24, sy. 268, Ankara, Ağustos 1985, s. 544–547. (Trk: İsa Özkan).
– ADALIOĞLU, Hasan Hüseyin, “Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügati’t-Türk Adlı Eserindeki Türk Dünyası Haritası Üzerine Düşünceler ve Yorumlar”, Türk Kültürü İnceleme, c. 17, Ankara, 2007, s. 1–28.
– AHMEDOV, Toktosun, “Kâşgarlı Mahmud’un Dîvânü Lûgati’t-Türk’ü ve Çağdaş Kırgız Dili”, Dîvânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri 7–8 Mayıs 1999, Türk Dil Kurumu-TÜRKSOY, Ankara, 2000, s. 96–101.
– AKAR, Ali, “Dîvânü Lûgati’t-Türk ile Anadolu Ağızlarındaki Ortak Unsurlar Üzerine”, Dîvânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri 7–8 Mayıs 1999, Türk Dil Kurumu-TÜRKSOY, Ankara, 2000, s. 106–129.
– AKKOYUNLU, Ziyad, “Divenu lugati’t-Türk, Halkbilimi Bakımından Değerlendirilirken Kaşgarlı Mahmud’un Arapçasından Dikkat Edilecek Hususlar”, IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri: Halk Edebiyatı, c. 2, Ankara, 1992.
– AKMAN, Eyüp, “Divanü Lügat-it-Türk ve Dede Korkut Kitabından Kastamonu Ağzına (Bazı Kelime ve Deyimlerin Kullanımı)”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, c. 11, sy. 23, Erzurum, 2004, s. 7–16.
– ALİYEV, A., “‘Devanü lugatit Türk’ dagi ayrim affikslarning namangan gruppa şevalarida kullanişi”, Özbek Tili va Adabiyati, No. 5, Taşkent, 1971, s. 68–70.
– ALPATOV, V. M., “Mahmud Kashgari and the Japanese Linguistic Tradition”, Bamberger Zentralasienstudien Konferenzakten ESCAS IV, Bamberg, 1991. (Hrsg.) Ingeburg Baldouf, M. Friedich, Schwarz, Berlin, 1994, pp. 117–121.
– ALTINTAŞ, Ayten, “Divan-ı Lügat-it-Türkteki Tıb Terimleri”, Türk Dili Araştırmaları, c. 25, Ağustos 1983, s. 136–148.
– ALTINTAŞ, Ayten, “Divan-ı Lügat-it-Türkteki Tıb Terimleri”, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakütesi Dergisi, c. 7, sy. 1, Kayseri, 1985, s. 3–17.
– ALTINTAŞ, Ayten, “Divan-ı Lügat-it-Türkteki Tıb Terimleri”, Tıp Tarihi Araştırmaları, sy. 2, İstanbul, 1988, s. 65–73.
– AMANOĞLU, Ebulfez Kulı, “Divanü Lûgat-it-Türk’deki Kişi Adları Üzerine”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sy. 15, Erzurum, 2000, s. 5–13.
– ASKER, Ramiz, “Divanü Lugat-it-Türk’ün Basılmış ve Basılmamış Çevirileri”, Uluslarası ‘Kaşgarlı Mahmut ve Türk Dünyasının Dili, Edebiyatı, Kültürü ve Tarih Konferansı Bildirileri’, Bişkek, Nisan 2007, s. 193-201.
– ASLANOV, V. İ., “Divanu lugat-it-tyurk” Mahmuda Kaşgari i azerbaydjanskiy yazık”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 1, Bakı, 1972, s. 61–74.
– AYDIN, Mehmet, “Divânü Lügât-it-Türkteki Yükleme Hâli Ekleri”, Akademik Açı, sy. 2, Samsun, 1996, s. 83–90.
– AYDIN, Mehmet, “Derleme Sözlüğüne Birkaç Katkı: Divânü Lügât-it-Türk’le Aybastı Ağzındaki Bazı Ortak Öğeler”, İlmi Araştırmalar, sy. 19, İstanbul, 2005, s. 17–22.
– BABACAN, İsrafil, “Dîvânü Lügâti’t-Türk’ün Farsça Tercümesi Üzerine Bir Değerlendirme”, Nüsha: Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, c. 6, sy. 22, Ankara, 2006, s. 135–146.
– BANGUOĞLU, Tahsin, “Kâşgari’dan Notlar-I: Uygurlar ve Uygurca Üzerine”, TDAY Belleten, Ankara, 1958, s. 87–113.
– BANGUOĞLU, Tahsin, “Kâşgari’dan Notlar-II: Oğuzlar ve Oğuzeli Üzerine”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, Ankara, 1959, s. 1–26.
– BANGUOĞLU, Tahsin, “Kâşgari’dan Notlar-III: Oğuz Lehçesi Üzerine”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, Ankara, 1960, s. 23–48.
– BARAT, Kahar, “Discovery of History: The Burial Site of Kashgarlı Mahmud”, Central Asia reader: the rediscovery of history. Ed. H. B. Paksoy, Armonk, Sharpe, 1994, pp. 77–81.
– BARIŞTA, H. Örcün, “Divan-ı Lügat-it Türk’de Dokuma ve Dokumanın Üzerine Yapılan Bezemeler Çevresinde Kümelenen İfadeler”, 9 Eylül Üniversitesi, II. Ulusal Sanatları Sempozyumu, Bildiriler 1982, İzmir, 1984, s. 32–39.
– BASKAKOV, N. A., “Karahanlı Türkçesinde Eski Tip Yüklem Üzerine -Kâşgarlı Mahmud’un Divanü Lûgati’t-Türk Eserinin Esasında-”, Bilimsel Bildiriler 1972, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1975, s. 401–404.
– BAĞDAŞ, Cahit, “DLT’deki Şiirlerde İsmin Hal Eklerinin Kullanılışı”, İlmi Araştırmalar, sy. 11, İstanbul, 2001, s. 29–40.
– BAYAT, Ali Haydar, “Dîvânü Lûgati’t-Türk’te Tıbbî Terminoloji”, YENİ TIP TARİHİ ARAŞTIRMALARI , sy. 9, İstanbul, 2003, s. 103–122.
– BAYAT, Fuzuli, “Kaşgarlı Mahmut’un ‘Divanu Lugati’t Turk’ Eserinde Mitolojik Dünya Modeli ile İlgili Bazı Kavramlar”, Journal of Turkish Linguistics, sy. 1, Eylül 2007.
– BAYKARA, Tuncer, “Kaşgarlı’ya göre Türk Ziraat Hayatı”, Prof. Dr. İsmail Aka Armağanı, yay. Necdet Bilgi vd., İzmir, 1999, s. 1-14.
– BAYRAMOV, G. A., “Frazeologiçeskie edinitsı tyurkskih yazıkov v slovare Mahmuda Kaşkarskogo ‘Divan Lugat at-Turk’, Uçenıe zapiski Azerbayjanskogo gos. universiteta im S. M. Kirova”, Seriya Yazıka i Literaturi, no. 3, 1966, s. 3–12; no. 5, s. 18–36.
– BAYRAMOV, G. A., “Mahmud Kaşğarinin ‘Divani-lüğet it-türk’ eserinde türk dillerinin frazeoloji vahidleri”, ADU’nun Elmi Eserleri, Dil ve Edebiyat Seriyası, No. 5, Bakı, 1966, s. 18–26.
– BAZİN, Louis, “Les dates de rédaction du ‘Divan’ de Kāšγarī”, Acta Orientalia Hungaricae Academiae Sciantiarum, vol. 7, nu. 1, Budapest, 1957, s. 21–25.
– BEKİN, Ahmet Rıza, “Çin’de Kaşgarlı Mahmud ve “Divan-ü Lûgat-it Türk ile İlgili Araştırmalar”, Dil Dergisi, Kaşgarlı Mahmud Özel Sayısı, sy. 33, Ankara, Temmuz 1995, s. 56–59.
– BERGSTRÄSSER, G., “Das Vorbild von Kāšγarī’s Dīwān luγāt at-turk,” Orientalistische Literaturzeitung, c. 24, Berlin, 1921, s. 154–155.
– BİLGE, Rifat (Kilisli), “Dîvânü lugāti’t Türk’ün Başındaki Makale”, Türkiyat Mecmuası, c. 4, İstanbul, 1939, s. 355–358.
– BİLGE, Rifat (Kilisli), “Dîvânü lugāti’t Türk’ün Telifi Tarihi”, Türkiyat Mecmuası, c. 4, İstanbul, 1939, s. 358–360.
– BİLGE, Rifat (Kilisli), “Divanü Lügat it-Türk ve Ali Emirî Efendi”, Türk Kültürü, c. 8, sy. 88, Ankara, Şubat 1970, s. 253–270.
– BİLGE, Rifat (Kilisli), “Dîvânü lugāti’t Türk ve Ali Emirî Efendi”, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, c. 20, sy. 3, Ankara, 1971, s. 156–172.
– BORATAV, Pertev Naili, “Kâşgarlı Mahmud: Divânü Lügat-it Türk”, Ülkü Serisi II, Ankara, 16 Mayıs 1942, s. 16.
– BOROVKOVA, A. T., “O gubnıh soglasnıh v ‘Divanu Lügat-it turk’ Mahmūda Kāšγarī,” Tyurkologiçeskiy Sbornik, Moskva, 1966, s. 24–27.
– BOROVKOVA, A. T., “O fonetiçeskoy terminologii v slovare Mahmuda Kaşkarskogo”, İzvestiya Akademii Nauk SSSR, Otdelenie Literaturı i Yazıka, No. 6, 1966, s. 528–531.
– BOROVKOVA, A. T., “K voprosu o dolgote glasnıh v yazıke ‘Divanu lugat it-turk’, Mahmuda Kaşgari”, Tyurkologiçeskaya konferentsiya v Leningrade 7–10 iyunya 1976, Tezisı dokladov, Leningrad, 1967, s. 12–13.
– BOROVKOVA, A. T., “Otnositelno pervogo izdaniya slovarya Mahmuda Kaşkarskogo”, Narodi Azii i Afriki, No. 5, 1964, s.133–135.
– BOZ, Erdoğan, “Dîvânu Lügâti’t-Türk’te Belirli ve Belirsiz Nesne Yapıları”, Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, Dede Korkut Özel Sayısı, c. 3, sy. 1, Erzincan, Kış 2008, s. 236–241.
– BOZKAPLAN, Şerif Ali, “Divanu Lugati’t-Türk’te +lA-”, Turkish Studies/Türkoloji Araştırmaları, Osman Nedim Tuna Armağanı, c. 2, sy. 4, Erzincan, Bahar 2007, s. 109–120.
– BROCKELMANN, Carl, “Altturkestanische Volksweisheit,” Ostasiatische Zeitschrift, vol. 8, Leipzig, 1920, pp. 49–73.
– BROCKELMANN, Carl, “Mahmūd al-Kāšγarīs Darstellung des türkischen Verbalbaus,” Keleti Szemle, nu. 18, Budapest, 1918–19, pp. 29–49.
– BROCKELMANN, Carl, “Mahmud al-Kašgharī über die Sprachen und die Stämme der Türken im 11. Jahrhundert.” Kőresi Csoma-Archívum, vol. 1, Budapest, 1921–1925, pp. 26–40.
– BROCKELMANN, Carl, “Altturkestanische Volkspoesie II”, Asia Major, Probeband (Hirth Festschrift), Anniversary Volume, vol. 1, Leipzig, 1924, pp. 24–44.
– BROCKELMANN, Carl, “Hofsprache in Altturkestan,” Donum Natalicum Schrijnen, Utrecht, 1929, pp. 222–227.
– BROCKELMANN, Carl, “Divânü Lûgat-it-Türk Tercümesi Hakkında”, Türk Amacı, c. 1, sy. 3, İstanbul, 1 Eylül 1942, s. 103–108.
– BUĞRA, Mehmet Emin, “Divanu Lugatüt-Türk 880 Yaşında” Türkistan, sy. 1, İstanbul, Nisan 1953, s. 5–10.
– CAFEROV, C. İ., “M. Kaşğarinin ‘Divani lüğet it-türk’ eserinde alınma sözler (Fars ve Ereb sözleri). Türk Dillerinin leksik-morfoloji quruluşu”, ADU neşri, Bakı, 1981, s. 55–70.
– CAFEROV, C. İ., “M. Kaşğarinin ‘Divani lüğet it-türk’ eserinde alınma sözler (Çin ve Hind sözleri). Türk Dillerinin abidelerine dair tedqiqler”, ADU neşri, Bakı, 1985, s. 32–38.
– CAFEROĞLU, Ahmet, “Kaşgarlı Mahmut, Türkistan’ın Büyük Düşünürü”, Türk Dünyası, sy. 3, İstanbul, 1966, s. 1–5.
– CAFEROĞLU, Ahmet, “Kâşgarlı Mahmut’a göre Akraba Adları”, TD , c. 27, sy. 253, Ankara, 1972, s. 23–26.
– CAFEROĞLU, Ahmet, “Kâşgarlı Mahmut ve Divanü Lûgat-it-Türk”, Divanü Lûgat-it-Türk Dizini, Ankara, 1972, s. 11–20.
– CANPOLAT, Mustafa, “Divanü Lugati’t-Türk’te Şamanizm İzleri”, Türk Folklörü Araştırmaları Yıllığı-Belleten, Ankara, 1974, s. 19–34.
– CANPOLAT, Mustafa, “Kaşgarlı Mahmut ve Etimoloji”, Dîvânü Lûgati’t-Türk Bilgi Şöleni Bildirileri 7–8 Mayıs 1999, Türk Dil Kurumu-TÜRKSOY, Ankara, s. 19–29.
– CANPOLAT, Mustafa, “Günümüzde Kutadgu Bilig ve Divanü Lugati’t-Türk”, Türk Dilleri Araştırmaları, c. 14, İstanbul, 2004, s. 31–34.
– COŞKUN, Ali Osman, “Kâşgarlı Mahmud ve Mültecilik Meselesi”, Türk Kültürü, c. 20, sy. 226, Ankara, Şubat 1982, s. 237–240.
– ÇAĞATAY, Saadet, “Divanü Lügat-it Türk’te İnançla İlgili Sözler”, Bilimsel Bildiriler 1972, Türk Dil Kurumu, Ankara, 1975, s. 385–391.
– ÇAĞATAY, Saadet, “Divanü Lûgat’te “Bukuk”, TD , c. 27, sy. 253, Ankara, 1972, s. 53–55.
– ÇATIKKAŞ, Ata, “Türk Dili Lugatçiliği ve Bazı Türkçe Lûgatler”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, c. 40, İstanbul, Nisan 1986, s. 207–251.
– ÇAUŞEVİÇ, E., “Mahmud al-Kašgari, leksikograf i komparativist 11. vijeka”, Pregled 72, c. 10, 1982, s. 1261–1269.
– ÇENELİ, İlhan, “Divanü Lügat-it-Türk’te Havyan Adları”, Türk Kültürü Araştırmaları, sy. 11–14, 1973–1975, Ankara, 1975, s. 99–122.
– ÇETİN, Engin, “Divanü Lugati’t-Türk’teki Yiyecek İçecek Adları ve Bu Adların Türkiye Türkçesindeki Görünümleri”, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 14, sy. 2, Adana, 2005, s. 185–200.
– ÇINAR, Ali Abbas-AKKOYUNLU, Ziyat, “Divanü Lugati’t-Türk’te Halk Hekimliği”, Türk Kültürü, c. 32, sy. 371, Ankara, 1994, s. 34–43.
– ÇİFTÇİ, Musa, “Kaşgarlı Mahmud’un Dil Öğretim Yöntemi Üzerine”, V Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2004, s. 571–596.
– DAĞLIOĞLU, Hikmet Turan, “Divanü Lûgat-it-Türk”, Ün, c. 8, Isparta, 1941–1942, s. 91–96.
– DANKOFF, Robert, “Kashgari on the Tribal and Kinship Organization of the Turks,” Archivum Ottomanicum, vol. 6, Kopenag, 1972, pp. 23–43.
– DANKOFF, Robert, “Middle Turkic Vulgarisms,” Aspects of Altaic Civilization II. Ed. L.V. Clark and P. A. Draghi, Bloomington, Indiana, 1978, pp. 59–64.
– DANKOFF, Robert, “The Alexander Romance in the Diwan Lughat at-Turk,” Humaniora Islamica, vol. I, nu. 15, 1973, pp. 236.
– DANKOFF, Robert, “Kashgari on the Beliefs and Superstitions of the Turks”, Journal of the American Oriental Society, vol. 95. nu. 1, 1975, pp. 68–80.
– DELİÖMEROĞLU, Yakup, “Kaşgarlı Mahmut 1.000 Yaşında veya 2008 Kaşgarlı Mahmut Yılı”, Kardeş Kalemler, sy. 6, Haziran 2007, s. 80–89.
– DEMİRÇİZADE, A. M., “Sravnitelnıy metod lingvista XI veka Mahmuda Kaşgarskogo”, İzvestiya AN Azerb. SSR, Seriya Obşçestvennih Nauk, No. 4, Bakü, 1964, s. 45–55.
– DEMİRÇİZADE, A. M., “Sravnitelnıy metod Mahmuda Kaşgari”, Sovetskaya Tyurkologiya, No. 1, Bakü, 1972, s. 31–42.
– DEMİRÇİZADE, A. M., “XI esr dilçisi Mahmud Kaşğarinini müqayiseli metodu”, Azerbaycan Dövlet Pedoqoji İnstitutunun Elmi Eserleri, XI seriya, No. 1, Bakı, 1966, s. 77–102.
– DEVEREUX Robert, “Al-Kāshgarī and Early Turkish Islam”, MW , c. 49, sy. 1–4, Hartfort, 1956, s. 133–138.
– DEVEREUX Robert, “Mahmūd al-Kāshghari and his Divan” MW , sy. 52, Hartfort, 1968, s. 87–96.
– DİLCİMEN, Kâzım, “Divanü Lûgat-it-Türk Tercümesinin III. Cildi Dolayısıyla”, 19 Mayıs Mecmuası (Yeni Seri), sy. 56–1, Samsun, 19 Şubat 1942, s. 22–26.
– DİLAÇAR, Agop, “Kaşgarlı Mahmud’un Kişiliği”, TD , c. 27, sy. 253, Ankara, 1972, s. 20–22.
– DİZDAROĞLU, Hikmet, “Kâşgarlı Mahmut”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, seri: III, 1947, sy. 10–11, İstanbul, 1948, s. 43–45.
– DJAFAR, A., “İz istorii primeneniya sravnitelno istoriçeskogo metoda k izuçeniyu tyurkskih yazıkov”, Materialı 1-y Nauçnoy Konferentsii Vostokovedov, Taşkent, 1958, s. 856-862.
– DJEMAL, Validov, “O slovare turetski yazıkov Mahmuda Kaşgarskogo”, Vestniik Nauçnogo Obşsestva Tatarovedeniya, c. 7, Kazan, s. 109.
– DOERFER, Gerhard, “Mahmūd al-Kāšγarī, Arγu, Chaladsch”, Ural-Altaische Jahrbücher, Neue Folge 7, Wiesbaden, 1987, s. 105–114.
– DOERFER, Gerhard, “Eine sonderbare Stelle bei Mahmūd al-Kāšγarī”, Central Asiatic Journal, c. 31, Wiesbaden, 1987, s. 199–208.
– DÜZGÜN, Dilaver, “Divanü Lugati’t-Türk’te Sosyal Normları Karşılayan Kavramlar”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sy. 35, Erzurum, 2007, s. 201–215.