Kâşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati't-Türk Bibliyografyası

2. Tezler

– ABDURRAHMAN, Varis, Divanü Lugat-it-Türk’teki Türk İllerinin Çağdaş Çin Kaynakları ile Mukayesesi ve Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Danışman: Prof. Dr. Reşat Genç, Ankara, 1997, 158 s.
– AKKAYA, Musaliha, Divanü Lûgat it Türk’teki Türk Halk Edebiyatı Örnekleri, Türkiyat Enstitüsü Türkoloji Tezi, nu. 325, İstanbul, 1949.
– ARI, Orhan, Divanü Lügati’t-Türk’teki Metinler Üzerine Bir Sentaks İncelemesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yard. Doç Dr. Mevlüt Erdem, Kahramanmaraş, 2004, 168 s.
– AYGÜN, Veysel, Kaşgarlı Mahmud, Balasagunlu Yusuf ve Nizamü’l-Mülk’e göre Türk Ordusu, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Reşat Genç, Ankara, 2006, 105 s.
– BİLGEN, İpek, Divânü lugāti’t Türk’te Söz Yapımı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Talat Tekin, Ankara, 1989, 186 s.
– ÇAKMAK, Tülay, Çin’de Tang Dönemi Şiiri ile Divanü Lügat-it Türk’teki Manzum Parçaların Karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Pulat Otkan, Ankara, 1995, 320 s.
– ÇAPUR, Mehmet, Divanü Lügati’t-Türk’teki Fiillerden Yeni Uygur Türkçesinde Yaşayanlar, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. A. Deniz Abik, Adana, 2004, 500 s.
– ÇOBAN, Meryem Selda, Divanu Lugati`t-Türk`te Geçen “Oğuzca” Kayıtlı Dil Malzemesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. Melek Özyetgin, Ankara, 2008, 205 s.
– DANKOFF, Robert, Ethnographic Studies in the Diwan Lughat al-Turk, Harvard Universitesi Basılmamış Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. Omeljan Pritsak, 1971.
– GENÇ, Reşat, Divânü Lügat-it-Türk Müellifi Kâşgarlı Mahmud’a Göre XI. Yüzyılda Türk İllerinin Siyasi, Etnik, Sosyal ve Kültürel Durumu, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 1974.
– KARACA, Gülendam, Divanü Lügati’t-Türk’ten Fiiller, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç Dr. Ayşehan Deniz Abik, Adana, 2002, 483 s.
– KONUKSEVEN, Mustafa, Kutadgu Bilig ve Mahmut Kaşgari’ye Göre Devlet İdaresinin Esas Prensipleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Basılmamış Lisans Tezi, İstanbul, 1968, 44 s.
– KORKMAZ, Hatice, Dîvânü Lugati’t-Türk’teki Atasözlerinin Anlambilimsel Açıdan Değerlendirilmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yard. Doç. Dr. Salih Demirbilek, Samsun, 2007, 292 s.
– KÖYYAR, Mehmet, Divanü Lügati’t-Türk’te /t-/ Sesi ile Başlayan Sözcüklerin Yeni Uygur Türkçesine Yansımaları, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: A. Deniz Abik, Adana, 2004, 1013 s.
– MUTALLİBOV, S. M., Divanu lugat-it-turk Mahmuda Kaşgarskogo, (Perevod, Komentarii, İssledovanie), Doktora Tezi Özeti, Taşkent, 1967, 75 s.
– ÖZTÜRK, A., Divanü lûgat-it-Türk’e göre Türk Kültürü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bitirme Tezi, Ankara, 1965.
– TERES, Ersin, Dīvānu Lügat-it-Türk ve Budist Uygur Metinlerinin Sözvarlığı Bakımından Karşılaştırılması, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Zühal Kargı Ölmez, İstanbul, 2006, 803 s.
– TOPÇU, Çiğdem, Divanü Lügati`t Türk ve Anadolu Ağızlarının Söz Varlığında Ortaklaşan Fiiller, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Zikri Turan, Sakarya, 2006, 398 s.
– TOPRAK, Evrim, Divanü Lügati`t-Türk’te “t” Sesi ile Başlayan Kelimelerin Derleme Sözlüğüne Yansımaları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman: Doç.Dr. Ayşehan Deniz Abik, Adana, 2002, 280 s.
– YILMAZ, Mehmet Fatih, Anlambilimsel Bağlamıyla Divanü Lügati`t-Türk`te Mutfak Kültürü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Yard. Doç Dr. Salih Demirbilek, Samsun, 2006, 187 s.