Kök Türk Harfli Metinler ve Kök Türklerle İlgili Çalışmalar

Erhan Aydın ve Galip Güner’in hazırladıkları çalışmanın künyesi : Aydın E. / G. Güner: Kök Türk Harfli Metinler ve Kök Türklerle İlgili Türkiye’de Yayımlanmış Çalışmalar Bibliyografyası (Deneme). Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten 2007/1, 33-82.

Kâşgarlı Mahmud ve Divanü Lugati't-Türk Bibliyografyası

1. Kitaplar – ABDURRAHMANOV, G. A.- MUTTALİBOV, S. M, Devanu Lugatit-Türk, İndek-Lugat, Taşkent, 1967, 405 s. – AHALLI, S., Slovar´ Mahmuda Kaşkarskogo i Türkmenskiy Yazık, Aşgabat, 1958, 207 s.